100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Милен Богданов

Бихте ли се представили на нашите читатели? Здравейте, казвам се Милен Богданов, преподавател съм по Органична и Физична органична химия във Факултет по химия и фармация към Софийски университет „Св. Кимент Охридски”. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Мисля, че Алма Матер няма нужда от представяне, всеки би трябвало да познава най-старото и най-престижно висше училище в България. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Колкото и тривиално да звучи, мисля че има някаква предопределеност в живота на всеки човек…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Калина Николова-Ганева

Бихте ли се представили на нашите читатели?   Казвам се Калина Николова-Ганева, доктор по биология, специалност Имунология. Бакалавърската си степен по Молекулярна биология, а също и Магистърската – по Биохимия,  получих в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. В момента съм на длъжност главен асистент към Отдел имунология в Института по Микробиология към БАН.       Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Научната институция, която представлявам, е Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН. Той е водещ в областта на приложната микробиология, както и в областта…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Любка Танчева

Доцент д-р Любка Танчева: „Науката е красива, ако я обичаш!“ Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Любка Павлова Танчева. Родена съм в София и съм завършила образованието си в Медицинска Академия, София. Работих по разпределение 1 година след дипломирането си, след което спечелих конкурс за асистент по токсикология и постъпих на работа в катедрата по Фармакология и токсикология на Фармацевтичния Факултет, София. Имам около 12 години педагогически стаж, след което се преместих в Института по Физиология /сега Институт по Невробиология/ на БАН, където работя досега и се…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Миглена Иванова

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Миглена Иванова. Работя като главен асистент в секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) e създаден през 2010 г. след обединението на Етнографския институт с музей и Института за фолклор при БАН. Утвърден е като водеща институция в областта на етнологията, фолклористиката и културната антропология. Обучава докторанти и…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Илиян Коцев

Бихте ли се представили на нашите читатели?   Казвам се Илиян Коцев и съм главен асистент към Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен” – БАН, гр. Варна. Доктор съм от 2014г. Сферите, в които работя са ГИС и картография, морска геоморфология и морски ландшафтни изследвания. Завършил съм Стокхолмски университет с магистратура по Анализ на ландшафта чрез дистанционни методи, ГИС и картография. Преди това през 2008 г. завърших друга магистратура по Физическа география и Ландшафтна екология в Софийски университет, геолого-географски факултет, катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Там, в геолого-географския…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Даниела Симеоновска-Николова

Проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова:Науката никога не остарява Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Даниела Маринова Николова, известна в научните среди като Симеоновска-Николова. Професор съм в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Екология и опазване на природната среда“ и работя в областта на етологията и поведенческата екология. Научните ми трудове са свързани с изучаване на поведенческите стратегии на гръбначните животни, предимно бозайници, тяхното пространствено разпределение и взаимоотношения, размножителни системи,хабитатни предпочитания и комуникации, модели на разпознаване и памет. Ръководител съм на лаборатория по екология и поведение…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Милан Рашевски

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Милан Рашевски, архитект на 31 години, завършил магистърски степени във ВТУ Аахен и ТУ Мадрид, както и специализация в Токийския технологичен институт (Tokyo Institute of Technology). Понастоящем се занимавам с приложна наука и изследвания в областта на механика на несвиваемите флуиди в БАН, проект, финансиран по програма Хоризонт 2020. Също водя лекции към новооткритата магистърска програма по енергийна ефективност в УАСГ, както и в средни училища в България. Активен проектант съм и човек от практиката, който обаче държи да се развива,…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Мариана Шопова

http://image.nauka.bg/refresh-audio/intervy-s-mariana-shopova.mp3   Мариана Шопова е родена в Етрополе, където завършва гимназия СУ „Христо Ясенов“. Нейната силна любов към физиката се заражда още в ученическите години, благодарение на г-жа Таня Дойнова. Участва активно в националните състезания по физика. Получава Бакалавърска степен от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Инженерна Физика. Завършва две магистратури – Приложна Ядрена физика и Фотоника и модерни оптични технологии. От 2010 е част от колаборацията CMS на Големия Адронен Колайдер (LHC) в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН). Учи докторантура в Института за Ядрени Изследвания и Ядрена…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с проф. Христо Гагов

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Христо Гагов и съм преподавател по Физиология на животните и човека в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Физиологията е наука за това как функционират клетките, органите, системите и организма като цяло, както и регулацията на тези процеси. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обучава над 1000 студента – бакалаври по няколко специалности: Биология, Биотехнологии, Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Биология и…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с гл. ас. Румяна Хаджийска

Румяна Хаджийска се присъединява към експеримента CMS в началото на 2010 година като докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност Физика на високите енергии и елементарните частици. Интересите ѝ са основно в областта на мюонната физика, изследване на разпади с мюони в крайното състояние, но така също и методи за детектиране на мюони, реконструиране на трекове и детекторен анализ. През 2014 започва работа в Института за ядрени изследвания и ядрена енергия в БАН. В момента е главен асистент в лаборатория „Високи енергии“ в БАН. От края на 2015…

Read More