Търсене
Close this search box.

Авторски права

Всички права върху текстовете, образите и всяка друга информация, публикувани на този сайт (по-долу наречени „обекти на авторски или сродни права”, „произведения” или „публикации”) принадлежат на “Българска наука” ЕООД, гр. София и/или на юридическото лице с нестопанска цел „Форум наука”, съобразно предназначението на обекта на правото. Възпроизвеждане на текстове, образи и информация от сайта става при условията на Закона за защита на авторското право и сродните му права и/или нормативните актове, уреждащи съответните отношения. Цитати на текстове, образи или друга информация от предназначената за публикуване част на сайта се извършват само с посочване на линк и без копиране. С публикуването какъвто и да е обект на авторското право без изключение в сайта, авторите декларират съгласието си за безсрочно, а ако това не е възможно, за максималното допустимо по закон и неизключително право на собственика на сайта (или на титуляра на прехвърлените съгласно тази клауза права) да използва безвъзмездно публикацията само по начина, на мястото и в обема, в който първоначално е извършена публикацията и да предава информацията на разстояние по допустимите за това технически начини без изключение (както и всички права на допустимото свободно използване и цитиране съгласно закона). С всяка публикация авторът се съгласява, че авторското му име е наименованието или компютърният псевдоним („ник”), под който авторът публикува съответният текст, образ или друга информация. Авторът може сам и допълнително да добави името си или да промени никът си. Авторите се задължават да съблюдават при своите публикации всики законови разпоредби и тези за авторските и сродни права и да не накърняват с публикациите си каквито и да било права на трети лица. Собственикът на сайта има право да премахва от видимата част на сайта всяка публикация, нарушаваща законите или правилата за ползване на последния. Тъй като сайтът представлява предоставена за ползване при определени условия техническа възможност за публикуване на информация и публикациите се извършват без предварителен преглед, одобряване или контрол от страна на собственика, последният и модераторите не отговарят за съдържанието на публикациите и за каквито и да било вреди, произтичащи от публикациите. Авторите отговарят изцяло и лично за всички вреди, евентуално нанесени с публикациите им в сайта, /а в случай, че отговорност бъде вменена на собственика на сайта, то той има право на регресна претенция към автора/. „Автор” в настоящият текст е автор или лице-титуляр на сродни права по смисъла на ЗАСП. При съавторство или съвместно притежаване на правата отношенията се уреждат между съавторите; сайтът не отговаря за тези вътрешни отношения.Всички права върху обекти на авторско или сродно право създадеоно по поръчка на собственика на сайта принадлежат на последния. При погиване на публикации от сайта пореди технически проблеми или външна намеса собственикът на сайта има право да възстанови и публикува отново обекта на авторски или сродни права в съществуващият по-рано обем и при горните условия. При изрично искане на автори или титуляри на сродни права горните условия могат да бъдат предоговорени преди публикацията в сайта. Извън горните условия, с всяка публикация авторът се съгласява, че последната следва да бъде публикувана безсрочно и безвъзмездно на сайта във вида, в който авторът я е публикувал. При законови разпоредби, изключващи настоящите условия, авторът и сайтът следва да извършат необходимото в рамките на закона за постигане на визирания в горните условия резултат. С извършването на всяка публикация авторът декларира съгласието си с посочените по-горе условия. Статии в списанието “Българска Наука се публикуват след съгласието на собственика на последното.