100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Пламен Физиев

Бихте ли се представили на нашите читатели? Пламен Петков Физиев, българин, 69 години, семеен, съпруга: Цветанка Физиева, син: Петко Физиев. Доктор на физико-математичните науки с над 75 научни работи в областта на теоретичната и математичната физика, астрофизиката, квантовата теория, симетриите, класическата механика, теория на гравитацията, теория на специалните функции и т.н., отразени в над 200 научни публикации от различен вид, с над 900 цитирания, общ h-индекс 16. Вижте, например: https://scholar.google.com/citations?user=5y9exOcAAAAJ.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? След повече от 42 години работа като преподавател във…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Иван Дюлгеров

Интервю с Иван Дюлгеров, арабист и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Снимка  с четирима негови студенти в Катар през пролетта на тази година като треньор на отбора на СУ по дебатиране (Иван Дюлгеров е вторият отляво) Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Иван Дюлгеров. Работя като главен асистент по арабска фонетика и лексикология в катедра „Арабистика и семитология“, която е част от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Занимавам се с проблемите на арабистиката и поне отчасти на ислямознанието,…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с доц. д-р Росица Давидова

Преподавателската професия – мисия или предизвикателство   Модернизацията на съвременното българско образование дава шанс на българските ученици да бъдат обучавани като европейци, а на българските учители – да усъвършенстват своите компетентности и да бъдат на европейско равнище. Създава се предпоставка за сравнимост на образователните системи в европейските страни и се дава възможност за мобилност на младите хора в Европа. Ученето е процес, който продължава през целия живот или както казва народът: ,,Човек се учи, докато е жив“. Тази народна мъдрост е особено актуална за учителската професия. Решихме да ви срещнем…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю със Стефка Венкова

Бихте ли се представили на нашите читатели?                                                      Казвам се Стефка Венкова и съм музиколог. Занимавам се с изследване на българската църковна музика, като интересите ми са насочени по-специално към културните взаимодействия между европейския Изток и Запад в нея. Първата ми монография е посветена на музиката на Католическата църква от източен обред у нас. Много ме вълнува и въпросът за забравата, незаслужено застигнала значими български църковни музиканти от края на ХIХ и първата половина на ХХ век. Затова втората ми книга е посветена на живота, творческата дейност и наследство на Апостол…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Петър Гайдаров

Петър завършва Математическата гимназия в Пловдив и през 2015 г. е приет в университета “Кеймбридж”. В момента следва втора година със специалност чиста и приложна математика. Има редица постижения на национално и международно ниво, като най-големите сред тях са второ място на европейски и две втори места на световни конкурси за ученическа научна дейност. Понастоящем има две публикувани математически разработки, а в момента работи по трета. В бъдеще смята да продължи заниманията си с математика, но не изключва възможността да се прехвърли към по-приложна сфера. Интервюто взе Адриана Диканчева  …

Read More
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Теодор Борисов

Интервю с Теодор Борисов: Вложените през годините усилия не са се оказали напразни   Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Теодор Борисов. В момента съм докторант в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с тема на дисертацията „Спортът като политика и пропаганда в България (60-те – 80-те години на XX век)“. Възпитаник съм на НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, а в рамките на факултета съм завършил бакалавърска степен „Стара история и тракология“ и магистърска програма „Модерна България“. От 2008 г. съм журналист в спортния вестник „Меридиан мач“….

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Елица Петрова

Бихте ли се представили на нашите читатели? Елица Петрова, доцент в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”. Официален представител на НВУ „В. Левски” за програма “Хоризонт 2020”, катедрен координатор Програма “Еразъм+” за катедра „Логистика на сигурността“, член на научния борд и рецензент на над 5 международни списания, експерт към Български институт за държавна стандартизация, ТК 84 Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране, експерт към Български институт за държавна стандартизация, ТК „Управление на проекти, програми и портфолио“, участник в над 13 национални и международни проекти….

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Хелиана Дундарова

Бихте ли се представили на нашите читатели? Асистент и докторант Хелиана Дундарова, секция „Екология на съобществата и консервационна биология“ на ИБЕИ-БАН. Научният ми интерес е към прилепите и по-специално към видове двойници горски прилепи (морфологично еднакви, но генетично различни видове) на Балканския полуостров. Работя върху дисертационния си труд съвместно с колеги от Природонаучния музей в Берлин, където се извършва част от анализа на ДНК пробите.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? ИБЕИ-БАН, институтът е създаден през 2010 година, след сливането на Института по зоология, Института…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Тодор Гюров

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Тодор Гюров. Роден съм през 1961 г. в с. Црънча, Пазарджишко, но до навършването на средното си образование съм живял при родителите си в с. Дебращица. През 1979 година завърших математическата гимназия „К. Величков“ в Пазарджик, a през 1987 година – Факултета по математика и механика (сега Факултет по математика и информатика) при СУ „Кл. Охридски“, блок „Б“, сектор „Математическо моделиране“, специалност „Паралелни алгоритми“ и блок „БД“ – „Учител по математика“. През есента на 1999 година защитих дисертaция на тема: „Монте…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Митко Димитров

Бихте ли се представили на нашите читатели? 1942 Митко И. Димитров, роден на 21. септември в Козаревец, България 1969 Магистър, Софийски университет, Химически факултет 1977 Доктор по биология 1997 Професор 2008 Доктор на науките 2015 Член-кореспондент на БАНИ   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? a/ Българска Академия на Науките (БАН) (1967 – 2010 г.): занимава се с хуманитарни и точни науки.   б/ Българска Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ, BASA) (След 2015 г): занимава се с хуманитарни науки, точни науки и отделя специално внимание…

Read More