ЗА НОЩТА

НАЧАЛО | ПРОГРАМА | КОНКУРСИ | ЗА НОЩТАПАРТНЬОРИENG

 

Европейска нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. 

През 2020 основната тема е ‘Науката променя живота’ и ще ви запознаем с постиженията на български учени и научни колективи по проекти, финансирани от ЕС, включително от проекта УНИТе, за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии.

 

Тази година Европейска нощ на учените в България се провежда в рамките на проект K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“. 

 

Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива„да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“ . 

 

Дългосрочни цели на проекта са да се поощри интереса на младите таланти към изследователска кариера в академията или индустрията, да се формира нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух, както и да се разшири готовността на обществото да се включи в дейностите на Наука на гражданите, Отворена наука и Отворени иновации.

 

В рамките на K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“ са дефинирани и следните специфични цели:

  • да се увеличи обществената осведоменост за образованието, науката и иновациите като основни движещи сили на обществото на знания, както и с голямо въздействие върху ежедневието на гражданите и устойчивото бъдеще; 
  • да се промени общественото отношение към учените и тяхната дейности, както и да се разшири интереса към науката;
  • да се формира нова научна и иновационна култура и да се привлекат младите хора (ученици и студенти) към кариера в науката, технологиите, инженерството и математиката; 
  • да се увеличи общественото разбиране за европейските инициативи за изграждане на Европейско научноизследователско пространство и промяната на Европа към “по-зелена” и конкурентоспособна чрез науката и иновациите.

 

Повече информация за инициативата „Европейска нощ на учените“ можете да намерите на официалната страница на програмата:  https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en

 

НАЧАЛО | ПРОГРАМА | КОНКУРСИ | ЗА НОЩТАПАРТНЬОРИENG