Резултати от дейността на Висшето училище по мениджмънт-Варна (2017-2018)

Основната цел на ВУМ – Варна е да се утвърди като висше училище от предприемачески тип. Общият брой на академичният му състав за отчетния период е 83 души, от които 55% са жени.

През 2017-2018 г. ВУМ проведе 4 конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ – по един във всяко от професионалните направления. През отчетния период висшето училище е провело традиционните си обучения на академичния си състав, като през 2018 г. е проведено третото докторантско училище.

В периода 2017-2018 г. академичният състав на ВУМ има общо 154 публикации. От тях 63 (или 40.1%) са в чуждестранни издания, като 35 публикации са индексирани в международната база данни на SCOPUS. За сравнение – през 2013 и 2014 публикациите в SCOPUS са били общо 18.

ВУМ издава специализираното научно списание в областта на туризма на английски език – European Journal of Tourism Research, като списанието е индексирано в Scopus и Web of Science. По-голяма част от публикациите изследват не само проблеми от регионално и национално ниво, но и международно. Това рефлектира положително на тяхната полезност за учени извън страната и високата им цитируемост в и извън страната. ВУМ публикува и в архивни сайтове на свободен достъп (като SSRN.com, Researchgate.net, и Academia.edu.), което позволява публикациите да се четат от всички, които са заинтересувани от резултатите от изследванията, включително от представители на бизнеса, държавните органи и др.

Научните интереси на академичния състав на ВУМ доведоха до въвеждане на нова дисциплина – Робономика. Това е първата дисциплина в България, която разглежда икономическите, социални и политически измерения на роботизираното общество.


РЕКЛАМА:

***

ВУМ и през отчетния период продължава да осъществява обучения на членове на бизнеса (за хотелиери по маркетинг на хотела, ценообразуване и ревеню мениджмънт), чрез които научните изследвания достигат до бизнеса.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: