Резултати от дейността на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“ (2017-2018)

През 2018 г. МГУ реализира няколко проекта за откриване на нови лаборатории и модернизиране на съществуващи като Лабораторията по физика на пласта. Чрез новопридобитата апаратура се разшири портфолиото на Университета в частта отнасяща се до предлагане на услугите на научноизследователската лаборатория, ориентирани към индустрията и бизнеса. През 2018 г. е създадена и Изследователска лаборатория по осветителна техника. Лабораторията извършва научноизследователска, експертна и други дейности в областта на проучването, проектирането, оценката и изпитването на осветителни уреди и светлотехнически изделия. Външни клиенти на лабораторията са над 100 фирми, като годишно се извършват над 500 научни изпитания.

През 2018 г. МГУ е партньор по одобрената от МС Национална научна програма в приоритетни области – „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. Изследователите от МГУ са работили по 25 проекта, финансирани по „Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност“, 4 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и 7 проекта с приложна насоченост, финансирани от фирми от минерално-суровинния бранш.

МГУ има сключени договори с международни университети от над 21 страни. През 2018 г. Университетът организира Международно минно училище в Дубровник за Източна и Югоизточна Европа, съвместно със Загребския университет.

За изминалата година 146 изследователи са участвали в изпълнението на научни проекти. За 2018 г. изследователи от МГУ имат 2 подадени заявки за полезен модел и 2 броя издадени патенти. Изследователите от МГУ са изнесли научни доклади в 197 международни конференции и семинари в Европа, Азия и Америка, като резултатите от участието в научноизследователски разработки са популяризирани както чрез медиите, така и в специализираните международни бази данни.

Повече информация можете да откриете ТУК


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: