Резултати от дейността на Икономически университет – Варна (2017-2018)

При публикационната дейност се констатира намаление на издадените монографии, но  увеличение на студии, статии и научни доклади. Установява се, че устойчиво намалява броят на новоиздадените учебници и учебни помагала. Констатира се положителна тенденция в избора на академичния състав при публикуване в научни издания в полза на тези, включени в индексиращи и рефериращи системи. За отчетния период, 75,6% от публикациите са в издания, включени в индексиращи и рефериращи системи. Публикуването в индексирани и реферирани издания разширява възможностите за разпознаване на научните продукти и респективно, тяхното цитиране. За отчетния период са открити общо 760 цитата на публикации на академичния състав на Икономически университет – Варна (за сравнение през миналия отчетен период са открити 270 цитата). Регистрирани са 436 цитата на публикации, включени в индексирани и реферирани издания.

Организирани са редица научни събития, общо 63 в т.ч.: конференции – 13 бр., кръгли маси – 7 бр., олимпиади, състезания – 6 бр., семинари и дискусии – 8 бр., публични лекции и презентации – 10 бр.

През отчетния период Център за социални изследвания към ИУ работи общо по 10 проекта – 8 изследователски и 2 консултантски, като 7 от проектите са за външни клиенти. Общият брой на външните клиенти на Центъра за периода е трима, двама от които са нови. Общият брой на изследваните лица през академичната 2017/2018 г. е 3 099 души. Общата стойност на сключените договори и възложените вътрешни проучвания е 19 315 лв. без ДДС. Делът на приходите от външни клиенти в общата стойност на сключените договори и възложените вътрешни проучвания е 82 %, което в стойностно изражение се равнява на 15 815 лв. И през академичната 2017/2018 г. традиционен клиент на Центъра е дирекция „Превенции“ на Община Варна, за изготвяне на социологически проучвания на различна тематика. През разглеждания период Центърът е работил и с Яхт клуб „Кап. Георги Георгиев“. В периода 2017-2018 г. успешно са работили и Изследователският център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции, Центъра за финансови изследвания и развитие и Центъра за качество на стоките и потребителска защита. Постигнати са добри резултати в т.ч. международен обмен на научни резултати, засилване на връзката: бизнес – обучение, организиране на международни и национални научни прояви, стимулиране на научноизследователската дейност на студенти и докторанти в дадената тематична област и др.

От м. май 2017 г. ИУ – Варна е официален член на Българската асоциация за регионални изследвания, което открива широки хоризонти за междуинституционално национално и международно сътрудничество по проблеми на регионалното развитие.

В началото на май 2018 г. успешно приключва и петото издание на проекта „IT мастер клас“, в който бяха включени 16 студенти от трети и четвърти курс на специалностите „БИС“ и „Информатика“. През първата част на проекта основен партньор беше софтуерната компания АДАСТРА а водеща тема “BIG DATA”. Втората част беше посветена на „Информационна сигурност“, IT предприемачество“ и „Блокчейн –технологии“. Успешно продължава изпълнението на проект: „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ по ОП НОИР, който се изпълнява от екип специалисти от отдел НИДД , сектор „Управление на проекти“ и преподаватели. Проектът е финансиран от ЕС и Европейски социален фонд и е на стойност 362 910.42 лв.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: