Търсене
Close this search box.

Реализацията на Центъра по компетентност „Clean & Circle”

Реализацията на Центъра по компетентност „Clean & Circle”

Реализацията на Центъра по компетентност „Clean & Circle”

Реализацията на Центъра по компетентност „Clean & Circle”


Направи дарение на училище!***

 

Центърът по компетентност „Clean & Circle“ е инициатива, фокусирана върху разработването на чисти технологии за устойчива околна среда, с акцент върху водите, отпадъците и енергията за кръгова икономика. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като получава съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се изпълнява в периода от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г., като водеща организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
Основната цел на проекта е изграждането на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет, насочени към развитие на иновации в областта на кръговата икономика. Фокусът е поставен върху три основни модула: твърди отпадъци, води и трансфер.

В проекта участват различни факултети от Софийския университет, както и други образователни и научни институции в България, включително Факултет по химия и фармация, Физически факултет, Геолого-географски факултет, Хидротехнически факултет – УАСГ, Лесотехнически университет, Строителен факултет – УАСГ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Институт по физикохимия – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по микробиология – БАН и Фондация Cleantech Bulgaria.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Центърът предлага различни услуги и дейности, включително лабораторни анализи, анализи с експертна оценка и обучения. Той също така организира събития и публикува научни материали, свързани с темите на проекта.

Реализацията на този център е като една осъществена научно-технологична мечта за координаторката на центъра проф. Яна Топалова и нейният екип. Благодарение на тях българските учени вече имат възможност да правят наука на най-високо равнище с модерна апаратура на стойност над 11 милиона лева. При това цялата тази апаратура е локализирана в собствена новопостроена 4-етажна сграда.

Важен етап от реализацията на проекта е изграждането на експертен потенциал от различни поколения изследователи – както опитни професори и доценти, така и млади асистенти, докторанти, изследователи студенти, магистри, бакалаври и специализанти. Това са общо 110 души – експерти, на различна възраст, от различен пол и с различна експертност. Цялото това разнообразие от експертен потенциал е гаранция, че центърът и за в бъдеще ще функционира като една жива иновативна екосистема, създаваща нови технологии в полза на обществото и на околната среда.

Паралелно с това вече са изградени редица нови технологии, включително био технологии, в областта на контрола и пречистването на водите, оползотворяването на отпадъците, получаването на нови възобновяеми енергийни източници, както и намаляването на емисиите от парникови газове. 

Разработените технологии са защитени интелектуално (с общо 10 патента до този момент), за да могат на следващия етап да бъдат комерсиализирани и трансферирани към бизнеса. До момента центърът има сключени 65 договора с различни бизнес компании в страната. За в бъдеще този кръг от фирми ще играе ролята на бенефициент на разработените от центъра технологии.

Разработвайки техните образователни технологии, екипът от изследователи, работят в много пряка връзка с техните партньори от Софийска вода и столично предприятие за третиране на отпадъци. Нещо повече, техните образователни продукти вече са изнесени на територията на тези предприятия и станции.

Откакто функционира Центърът по компетентност „Clean & Circle“ е извършил изключително много полезна работа – реализирани са над 40 обществени поръчки, модерна нова сграда, нова апаратура, нови технологии и защитени продукти.

Така че това не е просто проект, а мост между науката и практиката в областта на устойчивото развитие. Този център представлява иновативен подход към решаването на някои от най-належащите екологични проблеми, с които се сблъсква съвременното общество, каквито са замърсяването на водите, управлението на отпадъците и ефективното използване на енергията.

Важността на този проект се крие в неговата способност да обединява различни научни дисциплини и институции в стремежа към обща цел – създаването на устойчива кръгова икономика. Чрез сътрудничеството между университети, научни институти и промишлени партньори, „Clean & Circle“ допринася за развитието на нови технологии и методи, които могат да бъдат приложени в реални условия за подобряване на качеството на околната среда и устойчивото управление на ресурсите.

Освен това, проектът играе ключова роля в образованието и подготовката на ново поколение учени и специалисти, които ще продължат да работят в сферата на устойчивото развитие. Обученията и семинарите, които предлага, са насочени към разширяване на знанията и уменията на студенти и професионалисти, като по този начин се създава основа за бъдещи иновации и научни открития.

В заключение, Центърът по компетентност „Clean & Circle“ е пример за успешното съчетаване на наука, образование и практическо приложение в името на устойчивото бъдеще. Той представлява значима стъпка към създаването на по-чиста и зелена планета, като поставя основите за нови, иновативни подходи в управлението на природните ресурси и опазването на околната среда.

Текст: Радослав Тодоров
Източник: https://www.clean-circle.eu/, https://www.youtube.com/watch?v=IKesdTmZano
Снимки: БГ Наука


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.