Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 95, 03.12.2019 г.]

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия: за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един, със срок 3 месеца; по научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“, за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда Ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:

  • Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“ – един, за нуждите на преподаването на български и английски език към катедра „Химични науки“ на Фармацевтичния факултет;
  • Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. Медицина, научна специалност „Ендокринология“ – трима, за нуждите на преподаването на български и английски език към „Втора катедра по вътрешни болести – секция по ендокринология“; научна специалност „Дерматология и венерология“ – двама, към катедра „Дерматология и венерология“, и двата към Медицинския факултет; 7.2. Стоматология, научна специалност „Ортопедична стоматология“ – петима, към катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултета по дентална медицина; 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Управление на здравните грижи“ – двама, към катедра „Сестрински грижи“ на Факултета по обществено здраве,

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.


РЕКЛАМА:

***

 

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“, за нуждите на отдел „Хранителни технологии“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: