Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 21, 12.03.2019 г.]

Академията на МВР – София, отменя обнародвания конкурс с обявление № 1071 (ДВ, бр. 16 от 2019 г., стр. 115) и обявява конкурс за заемане на 2 академични длъжности доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред“ и „Контрол на общоопасните средства“, в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР с адрес – София, бул. Александър Малинов № 1. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202.

 

Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.4. Енергетика, специалност „Теоретична топлотехника“ – един за нуждите на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

 


РЕКЛАМА:

***

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на АС, протокол № 35 от 21.02.2019 г., обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси)“ – един за нуждите на катедра „Финанси“; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – един за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Потребителско поведение в търговията на дребно)“ – един за нуждите на катедра „Икономика и управление на търговията“; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Основи на строителния бизнес)“ – един за нуждите на катедра „Икономика и управление на строителството“; професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (Управление на човешките ресурси)“ – един за нуждите на катедра „Управление и администрация“; професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (Стратегическо управление и управление на публичния сектор)“ – един за нуждите на катедра „Управление и администрация“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (включително тематично географско картографиране) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорската канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: