Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 30, 09.04.2019 г.]

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056 715 725.

 

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите на отдел „Криобиология и биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – Централна администрация на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127505.

 


РЕКЛАМА:

***

Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: главен асистент – един по „Граждански процес“ за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000 София, ул. Сердика № 4.

 

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за две академични длъжности главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.29 „Епидемиология“ – двама за нуждите на отдел „Епидемиология“ на НЦЗПБ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в „Човешки ресурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: