КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 65, 07.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 66, 10.08.2018 Г.]

 

 

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на редовни и задочни докторанти – платена форма на обучение (приложение № 2). От 1.09.2018 г. до 31.10.2018 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. декларация по образец; 3. автобиография; 4. оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета; 4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет; 5. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01; BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор. Всички документи се представят, приложени в папка. Документи се приемат в 214 кабинет, ректорат – Северно крило, тел.: 02/8462185, 02/9308445.


РЕКЛАМА:

***

Приложение № 1

Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г., утвърдени с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет

(брой)

 

Шифър Професионално направление Докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
Факултет по математика и информатика
1. 4.5. Математика Математическа логика и приложенията й 2
2. 4.5. Математика Алгебра, топология и приложения 1 1
3. 4.5. Математика Геометрия 1
4. 4.5. Математика Математически анализ 1 1
5. 4.5. Математика Изчислителна математика 1
6. 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
7. 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
8. 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
9. 4.5. Математика Изследване на операциите 1 1
10. 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 1
11. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
12. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Софтуерни архитектури) 1 1
13. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 2 2
14. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Операционни системи) 1
15. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Анализ и обработка на данни) 1
16. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Разпределени системи) 1
17. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Анализ и обработка на геномни данни) 1
18. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Алгоритми и изчислителна сложност) 1 1
19. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Компютърни мрежи) 1 1
20. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Бизнес процеси и бизнес правила) 1
21. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Биомедицинска информатика) 1
22. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
23. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
24. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
25. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми) 1 1
26. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 2
27. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
28. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
29. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
30. 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика и информатика 2 1
Общо 37 21
Физически факултет
31. 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 4
32. 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) 1
33. 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
34. 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
35. 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (с обучение на английски език) 2
36. 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 3
37. 4.1. Физически науки Теоретична и математична физика 2
38. 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
39. 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
40. 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
41. 4.1. Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1
42. 4.1. Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 3 1
43. 4.1. Физически науки Ядрена физика 4
44. 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2
45. 4.1. Физически науки Биофизика 3
46. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1
47. 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1
Общо 32 4
Факултет по химия и фармация
48. 4.2. Химически науки Аналитична химия 2
49. 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
50. 4.2. Химически науки Теоретична химия 2
51. 4.2. Химически науки Органична химия 5
52. 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
53. 4.2. Химически науки Химия на високомолекулярните съединения 1
54. 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
55. 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 1 1
56. 4.2. Химически науки Физикохимия 2
57. 4.2. Химически науки Радиохимия 1
58. 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по химия 1 2
Общо 18 3
Биологически факултет
59. 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
60. 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1 1
61. 4.3. Биологически науки Ентомология 1
62. 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1
63. 4.3. Биологически науки Микробиология 2
64. 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика и молекулно клониране) 1
65. 4.3. Биологически науки Генетика (Биоинформатика) 1
66. 4.3. Биологически науки Биохимия 2
67. 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 1
68. 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 2
69. 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
70. 4.3. Биологически науки Ботаника (Систематика на водорасли и гъби) 1
71. 4.3. Биологически науки Хидробиология (Ихтиология и аквакултури) 1
72. 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 1
73. 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Функционална биоценология) 1
74. 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология) 1 1
75. 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 1
76. 4.3. Биологически науки Вирусология 1
77. 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
78. 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 2
79. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по биология 1
Общо 24 3
Геолого-географски факултет
80. 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) 3
81. 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 1
82. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
83. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Географския фактор в развитието на Българската православна църква) 1
84. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Историческа география: теоретични основи, направления, перспективи) 1
85. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Географски анализ на топонимията и ономастиката на Босилеградско) 1
86. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1
87. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Руралните (селски) райони в Югозападен регион – състояние и възможности за развитие) 1
88. 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 3
89. 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
90. 4.4. Науки за земята Геотектоника 1
91. 4.4. Науки за земята Петрология 1
92. 4.4. Науки за земята Климатология 1 1
93. 4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 1 1
94. 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1 1
95. 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 1 1
96. 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1
97. 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 3
Общо 21 7
Стопански факултет
98. 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 2 2
99. 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
100. 3.8. Икономика Статистика и демография 2 2
101. 3.8. Икономика Политическа икономия 1 1
102. 3.8. Икономика Политическа икономия (Поведенческа икономика) 1
103. 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 4 2
104. 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 1
Общо 17 9
Богословски факултет
105. 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Новия Завет) 1 1
106. 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1 1
107. 2.4. Религия и теология Теология (История на Българската православна църква) 1
108. 2.4. Религия и теология Теология (Въведение в история на Църквата) 1
109. 2.4. Религия и теология Теология (История на християнството) 1
110. 2.4. Религия и теология Теология (Обща история на Църквата) 1
111. 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 2
112. 2.4. Религия и теология Теология (Патрология – Древнохристиянска литература) 1
113. 2.4. Религия и теология Теология (Пастирска психология) 1
114. 2.4. Религия и теология Теология (Пастирско богословие) 1
115. 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1
116. 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1 1
117. 2.4. Религия и теология Теология (Устройство и управление на Българската православна църква) 1 1
118. 2.4. Религия и теология Теология (Религиозна педагогика) 1 1
119. 2.4. Религия и теология Теология (Омилетика) 1 1
Общо 14 8
Философски факултет
120. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия) 1
121. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика) 1
122. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика) 1
123. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
124. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
125. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
126. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
127. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 2
128. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
129. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
130. 2.3. Философия Философия на науката 1
131. 2.3. Философия Теория на познанието 1
132. 2.3. Философия Онтология 4
133. 2.3. Философия Философия на историята 1
134. 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 2
135. 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
136. 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
137. 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време) 1
138. 2.3. Философия История на философията (Нова философия – XIX век) 1
139. 2.3. Философия История на философията (Немска класическа философия) 1
140. 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
141. 2.3. Философия Етика 1
142. 2.3. Философия Логика 1
143. 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
144. 2.3. Философия Естетика 1
145. 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
146. 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 2
147. 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 2
148. 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 1
149. 2.3. Философия Реторика (Публична реч) 1
150. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 1 1
151. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
152. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на неравенствата) 1
153. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на културата и изкуството) 1
154. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория и история на културата. Ренесанс и Барок) 1
155. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културни връзки между науката и изкуствата. Научният театър като пресечна точка на наука, изкуство и образование) 1
156. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Медийният образ на Васил Левски) 1
157. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културно наследство и местна идентичност) 1
158. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология) 1
159. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на национализмите. Национални култури) 1
160. 3.2. Психология Педагогическа психология 1
161. 3.2. Психология Клинична психология 1 1
162. 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1
163. 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1
164. 3.2. Психология Психология на здравето 2
165. 3.3. Политически науки Публична администрация 2 2
166. 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
167. 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна българска политика) 2
168. 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
169. 3.3. Политически науки Европеистика (Право на ЕС) 1
170. 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
171. 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 2
172. 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
173. 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност) 1 1
174. 3.3. Политически науки Европеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС) 1
175. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944 – 1989) 1
176. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Светската цензура в България, 1878 – 1944) 1
177. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Дигитализация на културното наследство) 1
178. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Информационно-търсещи системи 1
179. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
Общо 80 8
Исторически факултет
180. 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 2 1
181. 2.2. История и археология История на България (История на българските земи ХV – ХVІІ в.) 1 1
182. 2.2. История и археология История на България (История на Българското Възраждане) 1 1
183. 2.2. История и археология История на България (Нова българска история (1878 – 1944) 2
184. 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2
185. 2.2. История и археология Средновековна обща история (Западна Европа и Византия) 1
186. 2.2. История и археология Средновековна обща история (Религиозни движения и ереси в Латинския Запад ХІ – ХІV в.) 1
187. 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1
188. 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1
189. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 1
190. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Социална история на Балканите) 1
191. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Международни отношения) 1
192. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история – Нова и съвременна история на Хърватия) 1
193. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2
194. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2
195. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Русия) 2
196. 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1
197. 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
198. 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 1
199. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит) 1
200. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1
201. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1
202. 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
203. 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Гърция) 1
204. 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Рим) 1
205. 2.2. История и археология Археология (Средновековна българска археология) 1
206. 2.2. История и археология Археология (Методи в археологията) 1
207. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Аграрни традиции по българските земи) 1
208. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Политическа етнология) 1
209. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на социализма) 1
210. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1
211. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Славянска етнология) 1
212. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на облеклото) 1
213. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнопсихология на образователното взаимодействие) 1
Общо 40 5
Факултет по класически и нови филологии
214. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература) 1
215. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) 1
216. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
217. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Литература на английския Ренесанс) – с обучение на английски език 1
218. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Средновековна английска литература) – с обучение на английски език 1
219. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) – с обучение на английски език 1
220. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература XX – XXI в.) 1
221. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX – XXI в.) 1
222. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XVIII – XXІ в.) 1
223. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI – XVII в.) 1
224. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
225. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература и култура) 1
226. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
227. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 1
228. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
229. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Казахска литература и култура) 1 1
230. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1 1
231. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
232. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език и култура) 1
233. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култури) 1
234. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
235. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
236. 2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) 1
237. 2.1. Филология Романски езици (Стилистика – испански език) 1
238. 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология – съвременен португалски език) 1
239. 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология – съвременен португалски език) 1
240. 2.1. Филология Романски езици (Стилистика – португалски език) 1
241. 2.1. Филология Теория и практика на превода (Френски език) 1
242. 2.1. Филология Теория и практика на превода (Немски език) 1
243. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо и английско езикознание) – с обучение на английски език 1
244. 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на немския език) 1 1
245. 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
Общо 32 5
Факултет по славянски филологии
246. 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1
247. 2.1. Филология Български език (Диалектология) 1
248. 2.1. Филология Български език (Морфология) 1
249. 2.1. Филология Български език (Синтаксис и прагматика) 1
250. 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1
251. 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1
252. 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
253. 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
254. 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
255. 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
256. 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
257. 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
258. 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
259. 2.1. Филология Славянски езици (Словашки език) 1
260. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури) 1
261. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература) 1
262. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на хърватската литература) 1
263. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература) 1
264. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература) 1
265. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература) 1
266. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури) 1 1
267. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература) 2
268. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
269. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
270. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1 1
271. 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература на чужд език) 1
272. 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
273. 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20 век) 1
274. 2.1. Филология Фолклористика (Антропология и фолклор на българите) 1
275. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на 19 век) 1
276. 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
277. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на 18 век) 1
278. 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
279. 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература на 21 век) 1
280. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на 20 век) 1
281. 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
282. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език 1
283. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по литература 2 2
Общо 40 7
Факултет по журналистика и масова комуникация
284. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Балканите в медиите) 1
285. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Бизнес комуникация) 1
286. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Визуална комуникация) 2
287. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Връзки с обществеността) 2
288. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Вътрешнополитическа журналистика) 1
289. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Електронни медии) 2
290. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Ефективни комуникации в онлайн средата) 1
291. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Емпирични изследвания в комуникацията) 1
292. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Изграждане на имидж) 1
293. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (История на българската журналистика) 1
294. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (История на рекламата) 1
295. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Карикатурата в медиите) 1
296. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Компютърноопосредствана комуникация) 1
297. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Комуникации – Маркетинг на медийно съдържание) 1
298. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Комуникационни техники и умения) 1
299. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Култура и медии) 1
300. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Манипулации в комуникацията) 2
301. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Масова култура) 1
302. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен дизайн и комуникация) 2
303. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен дискурс – медиен анализ и медиакритика) 1
304. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен език и стил) 1
305. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен мениджмънт) 1
306. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медии и социални конфликти) 1
307. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийна икономика) 1
308. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийна музика) 1
309. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Международна журналистика) 1
310. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Научни медии и комуникации) 1
311. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Невербална комуникация) 1
312. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Онлайн журналистика) 1
313. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Психология на комуникацията) 1
314. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Радио и телевизия) 2
315. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Радиоформати) 1
316. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Редактиране) 1
317. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Рефлексивна журналистика – жанрови модели) 1
318. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Спортна журналистика) 1
319. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Съвременна българска журналистика) 1
320. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Телевизионна журналистика) 2
321. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Теория на журналистиката и медиите) 1
322. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Теория на четенето) 1
323. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Типология и комуникация на книгата) 1
324. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Убеждаваща комуникация) 1
325. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Управление на репутационни кризи) 1
326. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Управление на медийно съдържание) 1
327. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Фотожурналистика) 1
328. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Чуждестранна журналистика) 1
Общо 52
Юридически факултет
329. 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 1
330. 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
331. 3.6. Право Информационно право 1
332. 3.6. Право Правна информатика 1
333. 3.6. Право Римско частно право 1
334. 3.6. Право Граждански процес 2 1
335. 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
336. 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1 1
337. 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1
338. 3.6. Право Финансово право 1 1
339. 3.6. Право Административно право и административен процес 1 1
340. 3.6. Право Конституционно право 1 1
341. 3.6. Право Наказателен процес (Наказателно процесуално право) 1 1
342. 3.6. Право Международно публично право 1 1
343. 3.6. Право Международно частно право 2 1
344. 3.6. Право Право на Европейския съюз 2 1
345. 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
Общо 21 13
Факултет по педагогика
346. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1 1
347. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия) 1
348. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Професионално и кариерно консултиране) 1
349. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дизайн на  образователни програми) 1
350. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Анимация и образование) 1
351. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо общуване) 1
352. 3.4. Социални дейности Социални дейности (Комуникативни и поведенчески стратегии) 1
353. 3.4. Социални дейности Социални дейности (Ценностни основи на социалната работа) 1
Общо 5 4
Факултет по начална и предучилищна педагогика
354. 1.2. Педагогика Специална педагогика 2 2
355. 1.2. Педагогика Логопедия 1 1
356. 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
357. 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
358. 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
359. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
360. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
361. 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
362. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика 2 2
363. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
364. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
365. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство 2 1
Общо 19 6

 

Общо 452 103

 

 

Приложение № 2

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.

(брой)

Шифър Професионално направление Докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
Физически факултет
1. 4.1. Физически науки Биофизика (с обучение на английски език) 1
Философски факултет
2. 3.3. Политически науки Публична администрация 3
3. 3.3. Политически науки Сравнителна политология (обучение на български език) 1 1
4. 3.3. Политически науки Сравнителна политология (обучение на английски език) 1 1
5. 3.3. Политически науки Международни отношения (обучение на български език) 1 1
6. 3.3. Политически науки Международни отношения (обучение на английски език) 1 1
7. 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
Факултет по начална и предучилищна педагогика
8. 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 6
9. 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 4
10. 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 10
11. 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 2
12. 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по изобразително изкуство (с обучение на английски език) 1
Факултет по класически и нови филологии
13. 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по чужд език – английски език 1

 

Общо 32 6

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова