Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 97, 23.11.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (Монтаж в документалното и научнопопулярното кино) и доцент (Фотография), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1, тел.: 032/960 360.

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурси за:

професор по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Психично здраве“, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“) – един,


РЕКЛАМА:

***

главен асистент по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури“, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“) – един,

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова