КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 85, 16.10.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“, за: главен асистент „Сценична реч“ – един; професор „Сценична реч“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация – тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“ за цивилен служител в Научноизследователската секция на Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № РД-02-974 от 3.10.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: https://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/ proc_zras/konk_gl_as/10_2018/zap_02_974.pdf.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76. За контакти: тел. 062/618 832.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова