Интервю с флотилен адмирал, проф. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Проф. Медникаров
Проф. Медникаров

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Флотилен адмирал, професор, доктор на военните науки Боян Кирилов Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

Началник съм на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна. Училището е най-старото техническо учебно заведение в Република България. При неговото развитие във времето постепенно се създават и развиват нови структури, за да се стигне до съвременните факултети, катедри, департамент и професионален колеж, влизащи в състава на Училището. Така то се утвърждава като най-престижния център за подготовка на морски кадри у нас.

Мисията на училището е да подготвя висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно да осигурява трансформацията на Военноморските сили и развитието на морския сектор на Република България.


РЕКЛАМА:

***

Основните ни цели са свързани както с обучението на курсанти и офицери за нуждите на ВМС и студенти за нуждите на морската транспортна система, така и с провеждането на научни изследвания в интерес на трансформиращите се ВМС на Република България и морската индустрия.

Понастоящем ВВМУ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и висококвалифицирани преподаватели за осигуряване на подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване и на кадри с висше образование за морската индустрия. Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания. ВВМУ е акредитирано за извършване на обучение в професионални направления от научните области: 3. Социални, стопански и правни науки; 5. Технически науки; 9. Сигурност и отбрана. В тези области се поддържа академичен състав, който извършва изследователска и преподавателска дейност в интерес на своето развитие. ВВМУ се е утвърдило като надежден партньор и център за подготовка на мениджъри, както в страната, така и в чужбина. То притежава висок престиж в европейската и световна морска система. Негови възпитаници заемат средни и висши ръководни позиции в системата на държавното управление и икономиката, което е доказателство за тяхната компетентност и лидерски умения.

Бихте ли представили проекта накратко?

В рамките на проекта за създаване на ЦК КВАЗАР ще бъде създадена нова физическа инфраструктура, която да поеме предвиденото за закупуване в рамките на проекта оборудване за извършването на ефективна научно-изследователска и развойна дейност. За нас е от особена важност да създаваме и поддържаме съвременна изследователска инфраструктура, защото това е основата за развитието на академичния състав, за извършване на научни изследвания, за създаване на значими публикации с реални приноси за развитието на науката, за научно-приложната насоченост на изследванията и внедряване в практиката на оптимизирани и иновативни решения.

Новата научна инфраструктура е в областта на информационните и комуникационни технологии и е насочена в сферите на:

 • Квантоватa комуникация – в рамките на Работен пакет №1.
 • Интелигентните системи за сигурност – Работен пакет №2.
 • Управлението на широк спектър рискове – Работен пакет №3.
 • Иновативни сензорни технологии с многофункционално предназначение – Работен пакет №4.

И тъй като приехме ръководството на Работен пакет 3, нека да представя малко повече информация за него.

Вече се утвърди разбирането, че днешното общество е рисково общество, въведените международни стандарти показват, че управлението на риска се разглежда като задължителна част от процеса на управление на всяка една публична организация.

Идентифицирането на риска за една система изисква добро разбиране на работната среда на системата. Извършващият оценката на риска трябва на първо място да добие (събере) информацията свързана със системата. А обществените системи се регулират с много голям обем информация, която обикновено трудно подлежи на събиране и класификация с тривиалните научни средства. Още повече, следващите етапи в управлението на риска са свързани с проиграване на сценарии, което е недопустимо да се проведе в реалните обществени системи. За тези цели могат да се използват преимуществата на информационните системи. Създаването на модели на системите и процесите позволява добитата от реалността информация да се използва във виртуална среда, като резултатите се проектират отново в реалните обекти чрез адекватни управленски решения, генерирани в хода на виртуалния процес на управлението на риска, както и обучение на длъжностните лица – ръководители, експерти, изпълнители.

В рамките на проекта предвиждаме изграждането на единна симулационна среда, т.е. единна информационна система, която да интегрира дейностите на отделните работни пакети и съответно техните резултати. Тази синергия ще допринесе за издигане на нивото на научните изследвания в отделните области и ще създаде благоприятната база за бъдещи съвместни начинания в областите на компетентност.

Тъй като виртуалната среда за подпомагане управлението на риска за сигурността е проектирана като разпределена мрежа, то информационната система ще се изгради в три основни местоположения – ВВМУ – Варна, НВУ – Велико Търново, ФГГ – СУ (София). В бюджета не са предвидени средства за изграждане на собствени комуникации, като това ще може да се изпълни в резултат на реализирането на РП 1. В резултат от реализирането на РП2 и РП4 ще се създадат иновативни сензори за регистриране на фактори на средата и състоянието по сигурността на обекти от критичната инфраструктура. Информацията от тези сензори ще се интегрира в информационната система на симулационната среда, което ще допринесе за създаване на „добавена“ реалност на симулираните процеси. Създаването на такава добавена реалност обуславя по-голяма адекватност на крайните резултати с реалността.

Кои са партньорите по проекта?

Считаме, че създаването на партньорството е една от най-важните предпоставки за успешното реализиране на проекта. Наистина, за да се развие Център за компетентност трябва участниците да докажат своя капацитет в съответните области, за да може с подкрепата на оперативната програма тези компетенции да се развиват и достигнат европейско и световно представителни нива. По този критерий партньорите в проекта са основно научни звена на БАН и висши учебни заведения. А това са:

 • Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ при БАН (водеща организация)
 • Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН
 • Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна
 • Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 • Технически университет – Габрово
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН
 • Геолого-географски факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”
 • Сдружение “Съвременни летателни технологии”.

С какво финансиране разполага и кой го осигурява?

Общият бюджет на проекта е 13 500 000 лв., които трябва да се реализират за срок от 60 месеца, т.е. 5 години. В рамките на този период трябва да се изпълнят както инвестиционната, така и научната част на проекта. Финансирането е по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Какви дейности ще се извършват в отделните лаборатории?

През последните години ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ набра много опит в създаването и използването на симулации в интерес на образованието, квалификацията и изследователските дейности. Ние оценяваме високо използването на съвременните информационни и комуникационни системи в процеса на управлението на риска поради факта, че те имат преимуществото да събират, съхраняват и обработват голямо количество информация и да проиграват сложни и рискови сценарии без последствия за реалната инфраструктура, персонала, населението и въвличаните ресурси.

Морско училище вече натрупа опит в правдоподобното симулиране на реалните дейности на море, действията на разнородни сили в различни среди и провеждането на различни видове операции. Това ни даде самочувствието да поискаме ръководството на работен пакет 3 от проекта.

Идеята на ВВМУ е виртуалната реалност, създадена вече в морските пространства да се разпростре и покрие територията на цялата страна чрез създаване на виртуални модели на обекти от критичната инфраструктура в цялата страна, (напр. летище, ЖП гара, кораб, пристанище, предприятие с опасно производство, обществени места – мол, площад пред Народното събрание, мост, виадукт, река, язовир, охранявана зона и т.н.), тяхното позициониране върху географска информационна подложка, наситена с реалните комуникации (пътища, мостове, тунели, токо и водопреносни мрежи и др.), обекти (язовири, химически заводи, складове и бензиностанции, газопреносна мрежа др.), и данни (Плътност на населението, Източници за вода, храна, горива и др., Транспортни възможности на структурите по сигурността и фирми в региона, Медицински центрове и болници и т.н.).

Въвеждането на софтуери за визуализиране, прогнозиране, определяне на риска и т.н. ще способства за създаване на правдоподобни сценарии в симулираната среда, както и в симулираната среда с добавена реалност, чрез използване в реално време на сензори и информация от вече изградени системи за наблюдение и мониторинг – видео сигнал от пътнотранспортни или други камери, физическото състояние на пациенти и/или екипите за реагиране на бедствието или аварията, информационни системи за наблюдение на въздушното и морски пространства, за екологичен мониторинг и т.н.

В основата на РП 3 е заложена идеята, че методологията по управлението на какъвто и да е риск може да се унифицира и разработи във вид на модули на процес, подпомагащ вземането на управленски решения. Използването на информационните и комуникационни системи поддържа изпълнението на тези процеси, като същите се моделират, а последователността от действия се програмират като алгоритми. Симулирането на средата във всичките й аспекти подпомага експертите (във всяка една област, включително и във сигурността) да се включат пълноценно в процеса на оценка на риска, като предлагат на ръководителите решения, съобразени с обстановката на симулацията.

Степента на адекватност на информацията в информационната система с реалността ще влияе максимално на адекватността на резултатите по управлението на риска.

Основната цел на аквизацията по работния пакет ще бъде придобиването и въвеждането на комуникационна и информационна система с необходимия за целта хардуер и софтуер. В рамките на финансирането ще бъде придобит пълния комплект хардуер. Софтуерните модели на приоритетни елементи на критичната инфраструктура в различните райони на страната ще бъдат ограничени на брой с възможност за допълнително нарастване по заявка на клиенти. Архитектурата на информационната система ще бъде от отворен тип, което ще позволява интегриране на придобита вече (налична) информация от съществуващи системи за наблюдение и мониторинг с наземно, подземно, въздушно/космическо и морско базиране.

За осигуряване на национална представителност, информационната среда на работния пакет е проектирана като разпределена мрежа с три основни местоположения – ВВМУ – Варна, НВУ – Велико Търново, Факултет по Геология и География –СУ, София. На тези места ще бъде разположено оборудването на следните лаборатории:

Лаборатория за подпомагане управлението на риска за сигурността, разположена на трите места – за симулиране на системата за управление на различните нива – от национално до най-ниското – на конкретния обект от критичната инфраструктура или елемент на спасителната система.

Лаборатория „Обект на критична инфраструктура на брега и във вътрешността на страната“, представляват унифициран хардуер „виртуална стая“, в която да се визуализира симулативния модел на всякакви обекти.

Лаборатория за борба с бедствия и аварии – унифициран хардуер „виртуална стая“ с оборудвани места (конзола/3D пътека) за управление на виртуално средство или персонаж (спасител, пожарникар, лекар, охранител и т.н.), които участват в района на инцидента, бедствието или аварията, както и хардуерно място – плавателно средство, високо проходима машина, спасително или евакуационно средство и т.н.

Лаборатория „Мобилен комплект за информационно и комуникационно осигуряване“, разположена във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – реална високо проходима машина с Мобилен комплект на борда за сателитна връзка с центъра и локална мрежа за комуникация и добиване на информация за обстановката от различно естество в района на разполагане.

Научната програма на лабораториите включва основно оценки на риска за сигурността, като дълбочината и обективността на изследванията ще се определя от адекватността на моделите, технологичността на сценариите и иновативността на алтернативите в управленските процеси. Също така сме си поставили задачи свързани с повишаване на ефективността на поддръжката на управлението (на риска) като процес.

Каква ще бъде ползата за обществото от успешното реализиране на проекта?

Развитието на технологиите в услуга на гражданската сигурност е основна цел за ЕС в периода след 2013 г. За научни изследвания в тази област Съюзът е планирал инвестирането на около 1,4 милиарда евро. Изследванията, свързани с гражданската сигурност, стават все по-важни и за гарантирането на свободите на гражданите, и за утвърждаването на правовия ред в Европа. Така с помощта на науката може да се предотврати ограничаването на свободите за сметка на сигурността чрез намиране на иновативни решения, предоставяни от високите технологии и свързаните с тях схеми за взимане на решения и прилагане на организационни форми. В тази посока ние виждаме ползата за обществото от успешното реализиране на проекта и в частност на работния пакет, който ВВМУ ръководи.

Наред с конкретните резултати: Стартирани 6 докторски програми; защитени 30 магистърски тези; Участие в 2 изследователски и внедрителски проекта с бизнеса, е заложен социалният ефект на повишаване нивото на сигурност и безопасност на населението и инфраструктурата; и повишаване нивото на осведоменост и подготовка на населението при бедствия аварии и катастрофи.

Как оценявате работата на екипа си?

За екипа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, който участва в подготовката на проектното предложение и вече в реализирането на проекта мога да дам само и единствено висока оценка за тяхната интелигентност и предприемчивост в поставянето на целите, и упоритостта и инициативността при тяхното преследване.

Повече информация за проекта, четете тук.