Анкетно изследване сред родители на деца от предучилищна възраст за техните предпочитания и желания да четат произведенията на Астрид Линдгрен

Анкетно изследване сред родители на деца от предучилищна възраст за техните предпочитания и желания да четат произведенията на Астрид Линдгрен

Анкетно изследване сред родители на деца от предучилищна възраст за техните предпочитания и желания да четат произведенията на Астрид Линдгрен

Анкетно изследване сред родители на деца от предучилищна възраст за техните предпочитания и желания да четат произведенията на Астрид Линдгрен


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Христо Каменов

 

Резюме


Разбери повече за БГ Наука:

***

В съвременното общество все по-малко се четат книги, което се превръща в болест на съзнанието, защото книгата е хранител на душата. С представеното анкетно изследване сред родители на деца от предучилищна и начална училищна възраст се поставят фундаментални въпроси, отнасящи се до основния фактор за възпитанието на подрастващите – родителите, семейството. Търсят се причините за това децата да изпитват любов към книгата още в ранна детска възраст, което е предпоставка за усвояването на функционални и когнитивни потребности в зряла възраст.

 

Abstract

In modern society, less and less books are read, which becomes a disease of consciousness, because the book is the nourisher of the soul. With the presented survey among parents of children of preschool and primary school age, fundamental questions are raised regarding the main factor for the upbringing of adolescents – parents, family. We are looking for the reasons for children to feel love for the book at an early age, which is a prerequisite for the acquisition of functional and cognitive needs in adulthood.

 

Проведе се анкетно онлайн изследване по метода на случайната извадка с критерий за участие на родители, които имат деца в предучилищна и/или началноучилищна възраст. Анкетата е структурирана посредством Google forms и е разпратена онлай на заявилите свое участие родители. Общия брой на респондентите е 81, което е допустим измерител за събиране на адекватна и целесъобразна информация, независимо от непредставителността на изследването. Анкетата съдържа 15 въпроса, два от кото са с отворен отговор.

Обект на изследването са родителите на деца в предучилищна и начална училилищна възраст.

Предмет – предпочитанията и желанията на децата да четат произведенията на Астрид Линдгрен.

Целта на анкетното изследване е да се съберат предпочитанията и желанията на децата във възрастова група – предучилищна и начална училищна, посредством техните родители. Това ще даде една добра основа за анализиране и дискутиране на съвременните тенденции в глобализираното общество, където технологиите изземват функциите на книгите и превръщат децата в поколение, което живее във високотехнологизиран свят, но функционално неграмотно.

Основните задачи са:

  1. Да се разработи и апробира въпросник сред родителите.
  2. Да се даде отговор на въпроси, отнасящи се до желанието на детето да чете книги.
  3. Да се установят зависимостите и факторите, които карат децата да обичат или да не обичат книгата.
  4. Да се изведе факторът родител като основен за детското ограмотяване.

 

Методът на изследването е онлайн анкета.

Научната теза се основава на твърдението, че при установяване на родителска загриженост и насърчаване на четивността сред малките деца, то това е сериозна предпоставка за развиването на функционална грамотност.

На въпрос № 1 „Вие сте родител на“ се показва почти равен брой активни участници в изследването във всички изброени категории. Най-висок процент от 29,6% събира отговорът „Момиче в предучилиюна група“, след него се нареждат отговорите „Момче в предучилищна група“ (24,7%), „Момче в начална степен на образование“ (23,5%) и на послено място – „Момиче в начална степен на образование“ (22,2%). По този начин се показва многообразност и разнородност на извадката, което е положителен аспект що се отнася до по-нататъшните отговори, мнения и нагласи на респондентите. Важно е да се посочи, че родителят като един от най-важните и знакови хора в живота на детето участва активно в неговия живот и най-добре познава желанията, амбициите и стремежите му. Именно заради това при избора на лица, които да участват в изследването, организаторът се спря на родители, които имат поне едно дете в посочените възрастови групи. 

Фигура 1

Въпрос № 2 „Като малко детето Ви обичаше ли да му четете книги“ е въпрос, които цели да установи дали още от ранна детска възраст се създават навици у детето да слуша приказки и стихове още преди да е започнало само да може да чете. Това е изключителен аспект от развитието на едно дете, тъй като психологически изследвания установяват зависимостта, която се получава при децата към литературата, когато още в ранното им детско развитие родителят е положил усилия на любов към книгата, героите, четенето. С 35,8% утвърдително родителите признават, че децата им много са обичали да им се четат детски книги. 28,4% предпочитат отговора „Може да се каже“, което кореспондира с изразено колебание. 24,7% от родителите са на мнение, че детето им не е изпитало любов към четивата, тъй като е имало други интереси, а 11% признават, че понякога е имало интерес към четенето на книги. Интерес буди немалкият процент родители, които са изтъкнали, че детето им не обича да чете книги, тъй като е имало други интереси. Както се казва, книгата е прозорец към света и е важно и значимо на детето да му бъде събуден интересът към четивата, защото в по-късен етап от своето развитие то ще страда от различни проблеми – поведенчески, когнитивни, психо-социални.

Фигура 2

Цялата статия можете да прочетете в новият Брой 149 на сп. Българска Наука.
Подаряваме ти първите 58 стр. от брой 149 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.