Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 36, 27.4.2018 г.]

брой: 36, 27.4.2018 г.

 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Хореографска композиция) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, в сградата на ректората на АМТИИ – Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел. 0877 88 49 55; приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

 


РЕКЛАМА:

***

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, учебна дисциплина „Аварийноспасителна техника“, в катедра „Техника“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи: Академия на МВР, п.к. 555, тел.: 02/9829 202.

 

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Гранични проверки и контрол на документи за самоличност“, „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“ и „Основи на контрола на държавната граница“, в катедра „Сигурност и граничен контрол“ към факултет „Полиция“, със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи: Академия на МВР, п.к. 555, тел.: 02/9829 202.

 

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия“ и „Управление при кризи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-300 от 5.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 9226-512, 92-26-576.

 

Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Гастроентерология“ – едно място за военнослужещ за нуждите на Първа клиника по вътрешни болести, катедра „Вътрешни болести“, на МБАЛ – Варна; доценти: по научната специалност „Офталмология“ – едно място за военнослужещ за нуждите на клиника „Очни болести“, катедра „Очни болести, ушни, носни и гърлени болести и орална хирургия“ на МБАЛ – София; по научната специалност „Токсикология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Спешна токсикология“, катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/9225130.

 

Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за професори по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ – един, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Екоикономика)“ – двама, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия)“ – един; доценти по: професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (Управление на човешките ресурси и Основи на управлението)“ – един, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Електронно управление, Административно обслужване)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (Статистически анализ на времеви редове)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Стопанска логистика, Управление на качеството в логистиката)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Корпоративна сигурност и антикризисно управление, Сигурност на енергийния бизнес)“ – един, професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология (Международни отношения: външна политика на Китай)“ – един, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Славянски езици. Съвременен руски език – делова комуникация и лингвокултурология“ – един, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Съвременен испански език – лингвокултурология“ – един, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Административно право и административен процес“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Дигитален бизнес)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Екоикономика)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)“ – един; главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Маркетинг в туризма, Иновации в туризма)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Икономика на транспорта, Транспорт и спедиция)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „История на икономическите теории“ – един, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стопанска история“ – един, професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО (Международно икономическо развитие)“ – един, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Наказателно право“ – двама, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Фамилен бизнес)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Управление на човешките ресурси)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Мениджмънт на недвижимата собственост)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Публични финанси)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.

 

Лесотехническият университет – София, обявява 5 конкурса за академична длъжност главен асистент: към катедра „Механична технология на дървесината“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Производство на материали от масивна и слоеста дървесина“ – един; към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“ – един; към катедра „Парково и ландшафтно строителство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“, по дисциплината „Генетика и селекция на декоративните растения“ – един; към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината „Метеорология“ – един; към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината „Защита срещу ерозия и порои“ – един, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите по 5-те конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02 91907, вътр. 445.

 

Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по 4.2. Химически науки (Физикохимия) – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 81 63 120 и 81 63 136.

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по медицинска педагогика – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здраве- опазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по медицинска етика и право – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на преподаването по „Санитарна химия“, „Химия“, „Комунална хигиена“ и „Хигиена на хранене“ за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 23 от 17.04.2018 г.), обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професор: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Акушерство и гинекология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Педиатрия“ и Клиника „Педиатрия“ към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология“ – един за Факултет „Медицина“, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Очни болести и зрителни науки“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Лъчелечение“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиохирургия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология“ и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (медицинска информатика)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско право (Медицинско право)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Социална медицина и организация на здраве- опазването“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Хигиена и епидемиология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Хигиена и епидемиология“, УС „Епидемиология“; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Професионални болести“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести“ и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“. Допълнително изискване към кандидатите: Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Физика и биофизика“. Допълнително изискване към кандидатите – придобита ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.5. Математика; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Токсикология“ – двама за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Фармакология“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биология“ (медицинска биология и ботаника) – един за нуждите на Факултет „Фармация“, Катедрата по биология; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология“ – един за нуждите на Филиал – Сливен, катедра „Здравни грижи“, и Консултативен кабинет по психометрично и невропсихологично изследване към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Акушерство и гинекология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Онкология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника по медицинска онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Онкология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника по медицинска онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Първа клиника по кардиология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Микробиология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Микробиология и вирусология“ и Лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Ортопедия и травматология“ и Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нервни болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“ и Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност  „Патофизиология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Физиология и патофизиология“, УС „Патофизиология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УС „Ушно-носно-гърлени болести“ и Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7. Стоматология, специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Протетична дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“, УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ и Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ към УМБАЛ „Св. Марина“; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“, УС „Управление на здравните грижи и логопедия“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – двама за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“. Допълнително изискване към кандидатите: Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Психиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия“ – двама за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Химия“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Вирусология“ – един за нуждите на Медицинския колеж, УС „Медицински лаборант“; главен асистент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Неврохирургия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УС по неврохирургия и Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Очни болести и зрителни науки“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Вътрешни болести“, УС „Белодробни болести и алергология“ и Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Съдебна психиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Ортопедия и травматология“ и Клиника по ортопедия и травматология към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Педиатрия“ и Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УС „Ушно-носно-гърлени болести“ и Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща медицина“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“, УС „Обща медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Протетична дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление  7.2. Стоматология, специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Протетична дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Детска дентална медицина“ – четирима за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Детска дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология“ – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, катедра „Клинични медицински науки“, УС по медико-биологични науки и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Счетоводна отчетност, анализ и контрол на стопанската дейност (в здравеопазването)“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“. Допълнително изискване към кандидатите: да имат придобита степен на висшето образование ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Акушерка“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Химия“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Химия“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Ботаника“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, катедра „Биология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи – един за нуждите на Медицинския колеж, УС „Зъботехник“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, Отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.

 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика – хармония) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – гимнастика) – един; доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика – история на музиката) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – футбол) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – информационни и комуникационни технологии в образованието) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графика) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – история на Русия) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Класически езици – латински и старогръцки) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Японски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайска литература) – един; главни асистенти по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Международни икономически отношения) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – немскоезична литература) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по „Човек – общество“ и „Човек – природа“) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел. 062/618-308 и 062/618-367.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биология“ – един в сектор „Биология“ при катедра „Анатомия, цитология, патология и биология“ на Факултет „Медицина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172. 4315 44. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един в сектор „Социална фармация“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един в сектор „Социална фармация“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един в сектор „Биология“ при катедра „Анатомия, цитология, патология и биология“ на Факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един в Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“ – един за нуждите на преподаването в катедра „Физиология и патофизиология“, ФМ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Предимство е кандидатите да притежават медицинска специалност „Патофизиология“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска генетика“ – един в сектор „Медицинска генетика“ на катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“, Факултет „Фармация“, за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един в сектор „Технология на лекарствените форми“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ – един в сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ при катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ на Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“ – един в катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“, за нуждите на Първа психиатрична клиника на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на Отделението по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/ 884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“ – един в Научноизследователски институт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Философия“ – един в сектор „Медицинска етика“ при катедра „Общественоздравни науки“ на Факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един в катедра „Хирургически болести“ за нуждите на Първа клиника по хирургия, Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/ 884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Професионални заболявания“ – един в катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ за нуждите на Отделението по професионални болести на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Фармацевтични науки“ – един; професори във: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиотерапия“, за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Хирургична стоматология“, за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Орална хирургия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.

 

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм – един; главни асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност  „Биохимия (Биохимия на растенията)“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ – един, всички със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/65 44 54.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“ за нуждите на катедра „Земеделска техника и технологии“, Аграрно-индустриален факултет, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

 

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент: от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по научните специалности: „Строителна механика, съпротивление на материалите (Теоретична механика)“ – един, „Технология и механизация на строителното производство“ – един; от професионално направление 4.5. Математика по научната специалност „Геометрия и топология (Дескриптивна геометрия)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 80 29 160.

 

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 9.1. Национална сигурност („Теория на разузнаването“, „Управление при кризи“) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

 

Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи –София, на основание Заповед № 1387 от 17.04.2018 г. на директора на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по научната специалност 03.01.34 Обща хирургия, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, научна област „Медицински науки“, професионално направление „Медицина“, в Клиниката по обща, коремна и съдова хирургия – Хирургичен профил, на МБАЛ – ЦКБ в София към Лечебни заведения за болнична помощ, със срок за подаване на документите 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ считано от деня, следващ обнародването. Подробна информация за конкурса и за необходимите документи за участие се съдържа в Заповед № 1387 от 17.04.2018 г. за обявяване на конкурса и може да се получи от сектор „Човешки ресурси“ при Медицинския институт – МВР – София 1606, бул. Ген. Михаил Скобелев № 79, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. За справки: тел.: 02/982-15-96 и 02/982-14-60.

 

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява четири конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент: в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ – Просопография на Първото българско царство, за нуждите на секция „Средновековна история“ – един; в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ – Военни структури и население с военнопомощни задължения през ХV – ХVІІ в. – един (за нуждите на Секция „Българите, Османската империя и Европа“); в професионално направление 2.2. История и археология (История на България/Население и поселищна мрежа на българското пространство (ХV – ХVІІ в.) за нуждите на Секция „Българите, Османската империя и Европа“ – един; в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Фотографските материали като източник за българската история“ – един за нуждите на Секция „Помощни исторически науки и информатика“, всички със срок 2 месеца  от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.

 

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.04. История на България (Нова българска история) за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“ (Български национален въпрос след 1878 г.) – един, със срок 2 месеца считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 02/870 85 13.

 

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 02/979-22-09.

 

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 „Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката в земната и скална механика“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Механика на деформируемото твърдо тяло“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Биомеханика“ за нуждите на научно структурно звено „Биомеханика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София 1113 , ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София 1113 , ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

 

Кирило-Методиевският научен център при БАН – София, обявява конкурси за: професори по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – двама; доценти: по професионално направление 2.1. Филология – един, и по професионално направление 2.2. История – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София 1000, ул. Московска № 13, тел. 02 987 02 61.

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност  главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика“, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Московска № 6А, тел. 988-42-09.

 

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурси за: академичната длъжност доцент по: професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.11. Хидробиология за нуждите на ИГ „Лотични екосистеми“, секция „Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“ – един; професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност 01.06.02. Зоология, за нуждите на ИГ „Цитотаксономия и еволюция“, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3. Био- логични науки, специалност 01.06.03. Ботаника, за нуждите на секция „Приложна ботаника“ на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи – в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.

 

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската  академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

 

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Технология на храните от животински произход“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

 

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един за нуждите на ИРЕМК – Казанлък, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, бул. Освобождение № 49, тел.: 0431/62039.

 

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – Институт по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка тел. 0721 68940.

 

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по научни специалности: „Генетика“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, и „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (микотоксини и нанотехнологии)“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721 68940.

 

Институтът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за доценти: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Лозарство“ – един; в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Хербология)“ – един. Срок за конкурсите – 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие – 5800 Плевен, Институт по лозарство и винарство, ул. Кала тепе № 1, тел. 064/822468.

 

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05. Селекция и семепроизводство на културните растения – един, и за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05. Селекция и семепроизводство на културните растения – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – „Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.

 

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“ – един за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Стара Загора, Земеделски институт, тел.: 042/606 991 и 042/607 048.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научни специалности „Овцевъдство и козевъдство“ – един, „Говедовъдство и биволовъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, 5600 Троян, ул. Васил Левски № 281, тел. 0670/62802.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, за нуждите на НЦЖЗ – Смолян, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие – в ИПЖЗ – Троян 5600, ул. Васил Левски № 281, тел. 0670/62802.

 

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.3. Биологически науки по научната специалност „Вирусология“ – 01.06.13 – двама за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ; доценти в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.3. Биологически науки по научната специалност „Вирусология“ – 01.06.13 – двама за нуждите на отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ; доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.3. Биологически науки по научната специалност „Микробиология“ – 01.06.12 – един за нуждите на отдел „Микробиология“; доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в професионално направление 7.1. Медицина по научната специалност „Епидемиология“ – 03.01.29 – един за нуждите на отдел „Епидемиология“ на НЦЗПБ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: служба „Личен състав“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.

 

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Генезис, география и класификация на почвите“; професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“ за нуждите на отдел „Земеделска техника“; доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ за нуждите на отдел „Земеделска техника“; доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Микробиология“, всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1080, ул. Шосе Банкя № 7, тел.: 02/90 59 606.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: