КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – 29.03.2018]

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. съгласно РМС № 236 от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми):

 

Области на висше образование, професионално
направление и докторски програми
редовно задочно
1 Към Архитектурния
факултет
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.) (към к атед ра „Жилищ ни сгради“ – 2 бр. 4
2 Към Строителния факултет
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) 1 1
Технология и механизация на строителното производство 1
3 Към Факултета по транспортно строителство
Транспортни съоръжения 2
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 1 1
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения 2
Земна основа, фундиране и подземно строителство 1 1
4 Към Хидротехническия факултет
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство 1
5 Към Геодезическия факултет
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти) 1
Фотограметрия и дистанционни методи 1
Общо:  13 5

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея; 4. дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища, задължително преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на документи става в съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, в. 789, заместник-декан по научноизследователската работа; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, в. 772 или 696, заместник-декан по научноизследователската работа; Строителен факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, в. 372, заместник-декан по научноизследователската работа; Факултет по транспортно строителство – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45, вътр. 421, заместник-декан по научноизследователската работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел. 963 52 45, в. 275, заместник-декан по научноизследователската работа.

 


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности: доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нефрология“ за нуждите на преподаването на английски език към секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести – един; научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Неврохирургия“ – един; професори: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ към катедра „Медицинска физика и биофизика“ – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нефрология“ към секция „Нефроло-
гия“, Втора катедра по вътрешни болести – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към секция „Здравен мениджмънт“, катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“ – един, всички  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.


Европейска нощ на учените 2022 г.: