Затлъстяване от ранна детска възраст – бичът на 21 век

Автор: Красимира Желева

Съществуват множеството дефиниции за здраве. Едно от традиционните определения е, че здравето се определя като норма, като отсъствие на болест, като равновесие между организма и средата, като оптимално приспособяване на организма към условията на средата. Вследствие на това всички органи функционират правилно и съгласувано. Това е т.нар. медико-парадигма, която разглежда здравето само като биологичен феномен. Според съвременната литература здравето е интерпретирано, като процес на съхранение и развитие на биологичните и социални функции на човека, на оптимална трудоспособност и социална активност при максимална продължителност на живота. Определението на СЗО за същността на здравето е, че то е състояние на пълно физическо (биологическо, психическо и социално благополучие), а не само отсъствие на болест или недъг.

Здравето е най-ценното нещо. То е най-голямата жизнена потребност на всеки човек. В нашето съвремие тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност, както от медицинска, така и социална, икономическа, етична, правна, политическа и международна гледна точка. Във все по-широк смисъл се разглежда значението на здравеопазването и неговата роля като един от най-важните критерии за жизненото равнище на дадена страна, мярката за качеството на живота.

Детското затлъстяване е сериозен здравен и социален проблем, който през последните години придобива мащабни размери. Все по-често в детска възраст се диагностицират заболявания, при които затлъстяването се оказва решаващ фактор. Наднорменото тегло при децата води в по-късна възраст до развитие на поредица хронични социално-значими заболявания като диабет , атеросклероза, чернодробна стеатоза и др. Съвременни проучвания показват, че в сравнение с децата с нормално тегло, затлъстелите им връстници са подложени на 3 пъти по-висок риск от развитие на артериална хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Затлъстяването при децата трябва да се разглежда не само като рисков фактор за възникване на други заболявания, но и като самостоятелен проблем от медицински характер. Именно поради тази причина, опитите за мониторинг и подбор на успешни превантивни и лечебни мерки стават все по-мащабни. През 2000 г. по данни на Международната работна група по затлъстяване (IOTF), 155 милиона деца по света са с наднормено тегло, а около 45 милиона страдат от затлъстяване. Анализите показват общата световна тенденция на повишаване честотата на наднормено тегло при децата. Макар че този проблем съществува навсякъде по света, той е подчертано изразен в Северна Америка, Великобритания, Централна и Източна Европа, т.е в райони с по-висок жизнен статус в сравнение с останалия свят. България също попада в групата на страните с висока честота на затлъстяване. Широкото разпространение на детското затлъстяване по света и у нас, поставя въпроса за контрола и управлението му като глобален приоритет на цялото общество, а не само и единствено като задължение на общопрактикуващите лекари и педиатри в дадена страна.


РЕКЛАМА:

***

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: