Сдружение „Форум Наука“ взе участие в семинар за Европейската Младежка Стратегия

7795_579725145406092_1579516552_n.jpg
Сдружение „Форум Наука“ взе участие в семинар за Европейската Младежка Стратегия – Бая Маре, Румъния  01-08.06.2013г.
 
Семинарът беше насочен към разбирането на Европейската Младежка Стратегия, нейните основни пунктове, отделни цели, от които се раждат възможностите за проекти. Страни – участници в проекта бяха Румъния, Италия, Полша, Унгария, България, Турция, Испания.
 
484785_630708676958337_454382660_n.jpg
 
Европейската младежката стратегия е разделена на 6 зони на действие – образование, заетост, креативност и предприемачество, активно участие, социално включване и младежта и света. Всяка една от тези зони е обвързана с другите  – и като проблеми, изпитващи младите хора, така и като възможности за решаване на тези проблеми. Тази стратегия е директно обвързана с постигане на целите на Европа 2020 по отношение на политиката за младежта.
 
Първата зона на действие е образованието, като по време на семинара бяха обсъдени проблемите, свързани с ранното отпадане от училище, недостатъчната подготовка в учебната програма и високите външни изисквания на фирмите, както и проблемът с неформалното образование и връзката му с формалното в различните страни-участници на семинара. 
 
Втората разгледана област е заетостта. Бяха обсъдени проблемите, които изпитват младежите при намиране на първата си работа – това, че работодателите искат да имаш опит, а няма как да имаш опит без някой да те наеме на работа – безкрайния кръговрат. Беше засегната темата за частичната заетост и това, че в някои страни студентите нямат толкова възможности за работа, а трябва да избират между образование и работа. Също така беше обсъдена темата за развитието на информационните технологии и все по-малката необходимост от работни места.
 
Като едно от решенията на проблема със заетостта беше обсъден креативността и предприемачеството. Бяха изведени конкретни идеи за включване на младите хора в предприятия, както и развитието на техните таланти в бизнес. Дискусията в тази част от семинара засегна различните политики на всяка една страна-участник по отношение на данъчни облекчения за млади предприемачи.
 
Активно участие и доброволчество – тази тема касае участието на младите хора в проекти с различен характер. Активното участие като начин за личностно израстване и научаване на нови неща за заобикалящата ни среда. Бяха обсъдени до каква степен е стимулирано доброволчеството във всяка една от страните и какво е равнището на възприемане на тези качества от бизнес средата, неправителствените организации и обществото като цяло.
 
Социално включване – по отношение на тази тема бяха обсъдени проблемите, които изпитват различни типове социални групи с оглед на тяхната социализация в обществото. Бяха дадени примери за добри практики, които дават заетост на хора с увреждания, което води до тяхното личностно развитие и желание за активен живот.
 
Младежта и света – тази зона на действие се фокусира върху излизането извън рамките на Европейския съюз и обединяването на младите хора по света в една обща кауза/проект, защото всички изпитваме същите проблеми.
 
Семинарът се състоеше предимно от ролеви игри и групова работа, което стимулираше различните гледни точки на младите хора върху посочените проблеми. Бяха изведени конкретни идеи за проекти, които могат да се приложат на локално, национално, европейско и международно ниво. Чрез интерактивното обучение всички участници разбраха основните насоки на работа за бъдещия програмен период 2014 – 2019г.
 
 

Европейска нощ на учените 2022 г.: