SciVal награда на Elsevier за Софиийския университет „Св. Кл. Охридски“

Автор
Тошка Борисова
scival_award15.jpg
scival_award15.jpg (240×320)SciVal наградата на Elsevier на тазгодишните награди за наука „Питагор“ бе присъдена на Софиийския университет „Св. Кл. Охридски“ с Field Weigted Citation Impact 1,13.
 
Наградата е определена на базата на аналитичната платформа за оценка на научни изследвания SciVal, въз основа на данните от Scopus. SciVal предоставя бърз и лесен достъп до резултатите от научната дейност на 4600 изследователски институции в 220 държави по света. Платформата позволява навигация в научните области и прави многоизмерни анализи на постиженията. SciVal е на разположение на Министерството на образованието и науката от 2011 г.
 
Един от най-влиятелните индикатори за оценка на научни публикации е Field Weigted Citation Impact – или съотношението на цитатите, спрямо световните средни величини за дадена научна област, вид публикация и година на издаване. Както показва името, Field Weigted Citation Impact взема впредвид научната област на изследванията за да ги оцени. Индикаторът стандартизира научните дисциплини, така че да са сравними биология и математика или история и медицина. Индикаторът се използва като показател за влиянието на научните дисциплини върху цитирането. Field Weigted Citation Index равен на единица е величина, която определя средното равнище. Всяка оценка над единица, представя разпознаваемо качество на световно равнище. В Централна и Източна Европа много добри институции имат резултат под единица.
 
pallandt.jpg (600×400)
Чарлз Паланд – вицепрезидент на Elsevier връчва на ректора проф. Иван Илчев наградата „СайВал“ (SciVal)“ за най-високо качество на научната продукция на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Снимки: Пресцентър на МОН
 
Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ заслужи наградата за високо качество на научните изследвания с най-висок за страната Field Weigted Citation Impact по всички дисциплини за периода 2012-2014 г.
 
Източник:  блог „Научни ресурси“
Тошка Борисова

Европейска нощ на учените 2022 г.: