Ролята на рефлексията за развитието на личността на ученика. Рефлексивните умения в контекста на европейското и националното целеполагане

Автор: Христо Каменов, докторант в катедра „Педагогика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Резюме:

В статията се разглеждат въпроси, свързани с ролята на рефлексията за развитието на личността на малкия ученик. Разгледани са и Европейските ключови компетентности за учене през целия живот.

 


РЕКЛАМА:

***

Рефлексията в обучението е движеща сила за развитието личността на ученика  в качеството му на активен субект в процеса на обучението. Рефлексивните знания и умения създават условия за целенасочено осъществяване на обобщението и пренос на усвоени по-рано способи в нови и нестандартни ситуации на познавателна дейност.

Развитието на човешката мисъл е съпроводено от качествени изменения, поради което трябва да се търси именно този ключов момент, който обуславя качественото изменение и начин то да бъде описано. Това може да бъде осъществено посредством рефлексията, поради което в последните години тя става предмет на изследване от редица учени /С. Гроздев, В. Милушев, В. Василев и други/.

При човека рефлексията протича на ниво мисъл и може да допринесе за:

  • модифициране на поведението;
  • самосъзнание да достигне до повече свобода относно обкръжаващата среда;
  • способност да разкрива представите си и да осъществява техния пренос.

Рефлексията е характерна не само за теоретичното мислене, а може да бъде и метод за формиране на специални  умения за учене и развитие на ученика. Тя има важна роля в познанието като източник на идеи, породени от рационалния опит.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: