Резултати от дейността на Висшето военноморско училище (2017-2018)

Висшето военноморско училище „Н. И. Вапцаров“ е партньор в проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) по BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В рамките на проекта ще бъде създаден обединен лабораторен комплекс, оборудван със съвременна апаратура за провеждане на висококачествени научни изследвания, разработване на нови продукти и прототипи, обекти на интелектуалната собственост, като ще се извършват услуги в сферата на ИКТ и приоритетно в сензориката и роботиката. Чрез интелигентните системи за сигурност и изкуствения интелект ще се постигне възможност за предсказване на аварии, бедствия и предотвратяване на терористични заплахи. Събирането на данните ще става-чрез микро- и нано-сензорни конфигурации на основата на мултисензорния принцип, функциониращи в широк температурен диапазон. Повишаването на преобразувателната ефективност ще се постигне както с понижаване на температурата на средата, така и с нови модификации на сензорни елементи. Изпълнението на проекта ще генерира нови подходи, решения и изобретения, които ще бъдат трансферирани в индустрията като конкретни инженерно-технически изделия с ясен пазарен ефект.

ВВМУ участва в научноизследователски проект „Разширен контрол на трафика и наблюдение за нефтени замърсявания в открито море“ с възложител Европейската космическа агенция. Целта е създаване на алгоритми и софтуерни пакети за обработка на радиолокационни данни от сателит Сентинел-1, част от програмата на Европейската космическа агенция за дистанционен мониторинг на Земята „Коперник“.

ВВМУ участва в проект „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ“ по договор № BG05M2OP001-2.009-0037-C01 по ОПНОИР 2014-2020. Проектът е насочен към развитие на човешките ресурси с цел повишаване на квалификацията на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ.

ВВМУ участва в проект MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) по програма „Еразъм+“. Основните цели са: модернизация на висшето образование в Европа с ориентация за повишаване на равнището на заетост и поддържане на заетостта на жените в морските професии; въвеждането на иновации в университетското морско образование с цел да се гарантира, че жените, възпитаници на университети, работещи морски професии, ефективно ще се справят с трудностите, с които могат да се сблъскат в бъдеще по време на изпълнението на професионалните си задачи.

В периода 11.10. – 13.10.2017 г. ВВМУ бе домакин на 18-ата Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети. Във форума участваха 212 представители от 48 университета от 33 държави.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: