Резултати от дейността на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ (2017-2018)


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е сред първите в страната по отношение на финансираната научноизследователска дейност в научните области химия, биотехнологии, компютърни науки, физика, софтуерно инженерство, електротехника, електроника, педагогика, туризъм, здравни грижи и др.

Броят по договорите във връзка с финансираната научноизследователска дейност надхвърля 100. За последните три години постъпленията в научноизследователския сектор са годишно над 2,5 млн. лв., като 90% от тях са от договори с международни организации. Голям дял от международните договори се изпълнява от Лабораторията по математична химия. Тя е с най-голям принос при формирането на общия обем приходи. Дейността на лабораторията покрива широк спектър от изследвания. Тя има постигнати високи научноизследователски резултати, които са международно признати.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ университетът е партньор в 2 финансирани проекта – Център за върхови посижения „Университет за наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчиво развитие – води, отпадъци, енергия ва кръгова икономика“. Университетът има спечелен проект по програма Хоризонт 2020 и програма COST, свързан с дигитална съдебна медицина, която да се използва при решаването на наказателни дела чрез прилагане на изкуствен интелект.

Университетът участва също в консорциумите за изпълнение на 2 Национални научни програми – „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ и „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, както и е получил финансиране по националната програма „Млади учени и постдокторанти“.

През отчетния период са финансирани 5 проекта по конкурсите на фонд „Научни изследвания“. По конкурсите за двустранно научно сътрудничество с Германия и Русия съответно са финансирани 2 проекта. Във връзка с публикационната дейност през 2017 г. академичният състав е публикувал 357 научни статии, 104 от които са публикувани в издания с импакт фактор и импакт ранг. През 2018 г. публикуваните научни статии за 368, а броят на публикуваните издания с импакт фактор и импакт ранг е 140.


Разбери повече за БГ Наука:

***

В дейността за НИС през 2017 са участвали 62% от академичния състав на университета, а през 2018 – 53%. По отношение на научната инфраструктура университетът разполага със седем лаборатории.  Важен принос за развитие на инфраструктурата има проектът „Развитие на ЦНИЛ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, по който е изградена изследователска лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве“ и е закупено допълнително оборудване на стойност 1,3 млн. лв.

Повече информация можете да откриете ТУК


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.