Резултати от дейността на Медицински университет – София (2017-2018)

Медицински университет-София има над 110 сключени договора за международни сътрудничества. През 2017-2018 г. са изпълнявани различни международни проекти. По програмата Horizon 2020 – ReFRESH и Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centred, societally oriented, real-time decisionmaking on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe, по 7th Framework Programme е проектът „PREVIEW-PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World”. Сред проектите по двустранни договори са Project Nonsyndromic Craniosynostosis: Phenotype/Genotype Study и Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък, МУ-София, Lieber Institut, и Майчин дом. Други проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС по Оперативни програми са проект ЕПСИЛОН BG05M9OP0014.001-0019- C01, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Реконструкция , преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински Университет –София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“ по ОП „Регионално развитие“.

Обучението на докторантите се подпомага чрез специализиран курс по Методология на научното изследване, в който всяка учебна година се провеждат три регулярни обучителни модула. Общият брой защитили докторанти през 2017 г. са 45, а през 2018 г. са 61. Наблюдава се и интензивно кариерно развитие по отношение на заетите академични длъжности.

Също така, през 2017 г. се работи по създаването на клъстер в Северозападна България – във Филиал Враца на МУ-София, в партньорство с Българската стопанска камара.

През 2018 г. по направление на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, МОН преведе на МУ-София сума в размер на 601.625,00 лв. Към 28.02.2019 г. одобрени за финансиране са общо 33 млади учени и 41 пост-докторанти. Увеличен е и броят на мобилността на изходящия преподавателски и непреподавателски състав. Резултатите от това са увеличен брой договори с чуждестранни университети.

В Национална пътна карта за научна инфраструктура МУ-София участва в категориите „Електронни инфраструктури за мултидисциплинарни изследвания“, „Физика, материалознание и инженерни науки (в това число изследвания в областта на енергията и околната среда)“ и „Медицински и аграрни науки“. Относно проекта София Тех Парк, МУ-СОФИЯ съвместно със СУ и БАН, участват в Лабораторията за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и in silico дизайн.


РЕКЛАМА:

***

През 2017 г. МУ-София участва като водеща организация и партньор по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ – 2 проектни предложения и процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – 3 проектни предложения, от които 2 са преминали първия етап.

През 2018 г. Медицински университет-София участва в Национални научни програми, финансирани от МОН като е-Здраве, БиоАктивМед, 70 ИКТВНОС и Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България.

Медицински университет – София има на разположение модерни клинични бази, които дават възможност за провеждане на иновативни научни изследвания. Доказателство за това е нарастващия интерес и подадените заявки от страна на бизнеса през отчетния за 2017/2018г. период.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: