Проф. д-р Фантина Рангелова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Фантина Рангелова е професор в Катедрата по Организация и икономика на строителството на УАСГ, строителен инженер по професия и изследовател в Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работата й е свързана с организация и управление на различни строителни инвестиционни проекти, като най-голямо предизвикателство за нея са проектите за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.

 

Роля в проекта

В центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проф. д-р инж. Фантина Рангелова се включва, още като Декан на Строителния факултет на УАСГ, по покана на доц. д-р арх.Йорданка Кандулкова, с идеята в Центъра да се обединят усилията на Архитектурния, Строителния и Геодезически факултети, изпълнявайки мисията в УАСГ да се създаде високо професионална и технологична национална научно-изследователска и приложна среда за опазване на недвижимото културно наследство. Проф. д-р инж. Фантина Рангелов, заедно с доц. д-р арх.Кандулкова са ръководители на проект „Наследство БГ“ за УАСГ.  

 


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

В момента проф. д-р инж. Фантина Рангелова работи върху различни проекти в областта на строително-инженерната наука и практика; част е от екипа по създаването на Стратегията и пътната карта за дигитализация на строителството в България; участва в европейски проекти, свързани с енергийната ефективност на сградите и устойчивото развитие; ръководител е на научно-изследователски проекти по докторски програми за приложението на съвременни материали и системи за възстановяване и усилване  на сгради и съоръжения, с акцент опазване на културното наследство; ангажирана е по проекта „Наследство БГ“ с реализирането на „Централна научноизследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство“ и  „Централна научноизследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство“ в УАСГ.

 

Интересен факт

Говорейки за опазване на наследството, бих искала да подчертая, че много български архитекти и инженери са се реализирали успешно като новатори по цял свят. Инициирали са школи и направления в развитието на световната архитектурно-инженерната наука и практика. Един от тях е професор д-р инж. Божидар Янев, възпитаник на УАСГ, създател на отдела към кметството на Ню Йорк по инспекция и управление на мостове, който  отдел ръководи повече от 30 години. През 2008 г. проф. д-р инж. Божидар Янев бе удостоен със званието „Doctor honoris causa“ на УАСГ. Към настоящия момент, студентите на Строителен и Транспортен факултети на УАСГ  имат честта да  слушат негови лекции по „Управление на мостове“, която дисциплина проф. Янев преподава в Колумбийския Университет в Ню Йорк, както и в университети в Китай, Япония, Франция, Англия, Индонезия, Австралия и други страни по света. 

 

Ползи за обществото

Чрез изграждането на Центъра за върхови постижения целим да демонстрираме респект към недвижимите културно-исторически ценности, принадлежащи към Световното и Българското наследство, а така също подкрепа на усилията да се съхрани това богатство за бъдещите поколения. Поставяме си задачата да бъдат обхванати основните аспекти на многообразния процес по осигуряване на устойчиво опазване, развитие, управление и адаптиране на недвижимите културни ценности в България, което е пряко свързано от своя страна с проблемите на националната идентичност. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ ще подпомогне българската наука и практика със специфични знания, за да се осигури адекватно опазване и управление на недвижимите културни ценности в България в съответствие с глобалните изисквания за устойчиво развитие.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/