Проект за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.

Водеща организация по проекта на обща стойност приблизително 23,7 млн. лева е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. От тази сума малко над 20 млн. лева идват от европейско финансиране, а 3,55 млн. лева – от национално съфинансиране. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Проектът има за цел изграждането на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Той включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Център за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории в УАСГ и Физическия факултет на СУ. В рамките на проекта ще се изградят 2 лабораторни комплекса (включително 4-етажна сграда) с 11 лаборатории и 1 акселератор за технологично предприемачество и трансфер с две лаборатории, които следва да осъществят предвидените задачи и дейности в плана за научноизследователска и развойна дейност.

В основата на концепцията за Центъра за компетентност (ЦК) са заложени три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модули са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води” и „Отпадъци” ще се работи по направленията „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии” – създаване на чисти технологии. В двата модула като хоризонтални приоритети са включени дейности по кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност чрез:

 • Иновации за ефективна експлоатация на съоръженията при пречистването на водите и обработката на отпадъците, на ВиК мрежите;
 • Увеличаване на дела на ВЕИ и алтернативни енергийни източници чрез получаване на биогаз, биоетанол, биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, съчетани с технологии за биоремедиация (пречистване с помощта на живи организми) на седименти и решаване на критични екологични проблеми;
 • Възстановяване на ресурси като фосфор, ценни и редки метали, биоремедиация на утайки, почви, седименти, акумулирали токсични замърсители;
 • Получаване на алтернативни ресурси – зеолити от пепели, шлаки, нови строителни и композитни материали от отпадъци, RDF гориво (получено от отпадъци), висококачествени биоторове от компостиращи инсталации, микробиологични препарати за детоксикация и други.

Всички дейности в ЦК ще са обединени в електронен облак за обмен и бързо ползване на информация, както и за нейното структуриране в специализирани електронни карти.


РЕКЛАМА:

***

Фигура 1. Концепция за изграждане на ЦК Clean&Circle: Центърът ще се състои от три вертикални модула, които са свързани в технологично-информационен облак – води, твърди отпадъци и трансфер. Хоризонтални надграждащи дейности ще бъдат: еко-ефективност, енергия, възстановяване на ресурси и алтернативни ресурси.
Фигура 1. Концепция за изграждане на ЦК Clean&Circle: Центърът ще се състои от три вертикални модула, които са свързани в технологично-информационен облак – води, твърди отпадъци и трансфер. Хоризонтални надграждащи дейности ще бъдат: еко-ефективност, енергия, възстановяване на ресурси и алтернативни ресурси.

В ЦК ще се извършват върхови научни изследвания за създаването на продукти, услуги и чисти технологии с висока ресурсна и енергийна ефективност и значима икономическа, социална и екологична добавена стойност.

Ключов фокус е поставен върху вертикалния модул „Трансфер”. В него се предвиждат дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите, трансфера на технологии и технологичното предприемачество. Планират се мащабни програми за съвместни магистърски, докторантски и пост-докторантски програми, при които обучението и квалификацията на специалистите ще се характеризира с интердисциплинарност между природни и технически науки.

Стратегическата програма за развитие на научноизследователската и развойна дейност и иновации на центъра включва разработване на подходи и технологии за възстановяване на природни ресурси в хода на обезвреждането на отпадъци и отпадъчни води. Ще бъдат разработени нови строителни материали от отпадъци в строителството и от остатъчни продукти, получени при обезвреждане на отпадъците, както и иновативни подходи за eфективно използване на енергията във водните цикли. Ще се разработят технологии за превръщането на композитни отпадъци, нерециклируеми строителни отпадъци в RDF гориво. Ще бъдат разработени и технологии за получаване на водород от замърсителите в отпадъчните води на базата на горивни и електролизни клетки.

Всички тези иновативни подходи и бъдещи технологии са стъпките към въвеждане на ресурсна и енергийна ефективност в секторите води и твърди отпадъци, към възстановяване на биологични и технически ресурси, и към устойчиво развитие (в комплекс устойчивост на икономика, околна среда и общество). Те ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Технологиите ще бъдат патентовани като национални и международни патенти, ще се търсят и реализират най-кратките пътища за тяхното разпространение чрез комерсиализация на базата на spin-off и start-up малки предприятия или чрез иновационни бизнес модели, включени в големите фирми – асоциирани партньори на Центъра за компетентност.

Иновативните продукти и горепосочените технологии ще доведат до развитие на икономиката в национален план в макроикономически мащаб, тъй като ще решават чрез научни и иновационни подходи ключови икономически проблеми. От всеки отпадък ще се получава веществен продукт или суровина за друго производство, с което ще се постига висока икономическа ефективност, както и висока екологична и социална добавена стойност.

Ще бъде скъсена и елиминирана дистанцията „научни достижения” – „реални технологии” – „бизнес”.

Ползите ще засягат косвено, но с голямо влияние развитието на туризма във всичките му аспекти – морски, селски, екологичен, културен и ще допринесат за здравословния начин на живот и за по-продължителната работоспособност на населението.

Партньори по проекта:

 • Университет по архитектура, строителство и геодезия;
 • Лесотехнически университет – София;
 • Университет “Професор д-р Асен Златаров” – Бургас;
 • Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев” – БАН;
 • Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН;
 • Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН;
 • Фондация “Клийнтех България”.

 

Асоциирани партньори:

 • Столична община
 • Столично предприятие за третиране на отпадъци;
 • „Софийска вода” АД,
 • Интерпласт БГ – ЕООД,
 • Енергийна Агенция – Пловдив,
 • Университет на Модена, Италия

Повече за проекта прочетете тук или на страницата на eufunds: тук!

Слушай наука

[АУДИО] Гигантопитекът – най-голямата маймуна, живяла някога, изглежда е била обречена от размера си

  Направи абонамент за БГ Наука – https://kupinauka.com/page/abonament Стани автор: https://nauka.bg/publikuvaj-v-sp-blgarska-nauka/ КупиНаука – онлайн магазин за научни тениски и научни колиета: http://kupinauka.com/ РЕКЛАМА: ***  

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

История на медицината през ХХ век (Част І)

Летящият старт (1901-1910)   Лъчева терапия през 1901 г.   Медицинските грижи през ХІХ век представляват една любопитна смесица от наука, домашни лекарства и шарлатанство. Много от основните елементи на

Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка на Филип Морис Интернешънъл

Общ преглед Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т. ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)) и тютюневият дим се счита за причинител на