Отчет за научноизследователската дейност в Медицински университет – Плевен през 2019 г.

Насърчаването на научните изследвания и иновациите е ключов елемент  в политиката на Медицински университет – Плевен, с изключително значение  за повишаване на конкурентоспособността и превръщането на Университета в  съвременен научен център с регионално, национално и международно  значение, провеждащ качествена, иновативна, приложно ориентирана  научноизследователска дейност. Научните изследвания и резултатите от тях  определят не само мястото на МУ – Плевен на картата на висшето образование, капацитета и финансирането на висшето училище, но са и важен  фактор за привличане на качествени млади кадри, за квалификацията на  учените, а от там и за подготовката на студентите и докторантите. 

„Здраве и качество на живот, биотехнологии и екологично чисти храни“  продължава да е приоритетно направление в Националната стратегия за  развитие на научните изследвания. Научноизследователската дейност на  Медицински университет – Плевен е насочена към опазване на здравето и  подобряване качеството на живота и се извършва в следните основните  направления:  

 • сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания;  
 • генетика на социално значими мултифакторни заболявания;  онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина;  редки болести и репродуктивна патология;  
 • свободно-радикални процеси, микроелементи и обмяна на  съединителната тъкан в норма и патология;  
 • проблемни микроорганизми в съвременната инфектология;  роботизирана и минимално инвазивна хирургия; 
 • телемедицина и 3D медицина;  
 • въвеждане на нови здравни технологии в клиничната практика за  оптимизиране на клиничната ефикасност, безопасност и финансовите  разходи; 
 • оценка на състоянието на общественото здраве.

Основна предпоставка за успешно изпълнение на стратегията е  съблюдаване на принципите на откритост и прозрачност, както и  партньорството на вътреинституционално, национално и международно ниво. 

За постигане на основната цел в научноиизследователската дейност на  МУ – Плевен се прилага комплекс от взаимосвързани приоритетни дейности,  касаещи развитие на човешките ресурси, поддържане на съвременна научна  инфраструктура, високотехнологични и иновативни научни изследвания,  интегриране в Европейското изследователско пространство и международната  научна общност. 

I. Висшето училище провежда последователна политика за мотивиране и  академично развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и  млади учени 


РЕКЛАМА:

***

Създават се условия за задържане и привличане на млади и на водещи  учени, поддържане на висока квалификация, повишаване на мобилността на  академичния състав, стимулиране на труда на учените, съгласно постигнатите  конкретни научни резултати. 

Развитие на академичния състав през 2019 г. 

В Медицински университет – Плевен се създават условия за  високачествена научна дейност, квалификация и ефективно кариерно развитие  на учените. През 2019 г. в МУ – Плевен бяха проведени общо 28 конкурсни процедури, от които 17 за ОНС доктор, и 11 за заемане на академични  длъжности. Девет постдокторанти са заели академична длъжност главен  асистентв основни структурни звена на МУ – Плевен. Петима от защитилите  ОНС „доктор“ продължават академичната си кариера в други медицински  институции в България. Хабилитирани са две лица: един доценти един  професор.  

През 2019 г. започна въвеждането на хабилитираните лица с  наукометрични показатели в Регистъра на академичния състав (РАС) в  Националния център за информация и документация. Към месец януари  2020 г. 58 хабилитирани лица от МУ – Плевен, отговарящи на минималните национални изисквания по ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, са вписани в РАС и могат да  бъдат избирани за членове на научни журита при провеждане на конкурси за  заемане на академични длъжности и защита на дисертационни трудове. 

Докторски програми в Медицински университет – Плевен през 2019 г. Повишаването на нивото на научноизследователската дейност на  докторантите, постдокторантите и младите учени и създаването на условия за  целенасочено, непрекъснато и устойчиво изграждане на собствени  научноизследователски кадри в сферата на медицината, фармацевтичната  наука и общественото здраве са основни задачи в научноизследователската  дейност. Обучението в докторски програми в МУ – Плевен като най-висша форма на следдипломно обучение (ниво 8 според Национална  квалификационна рамка) е в пълно съответствие с изискванията на трети  цикъл обучение в Европейското образователно пространство за висше  образование и на Болонската декларация. 

В МУ – Плевен се провежда обучение за придобиване на ОНС „доктор“ в  37 акредитирани докторски програми: „Акушерство и гинекология“, „Аналитична  химия“, „Биохимия“, „Микробиология“, „Паразитология и хелминтология“, „Медицинска биология“, „Имунология“, „Физиология на животните и човека“,  „Генетика“, „Психиатрия“, „Дерматология и венерология“, „Неврология“,  „Инфекциозни болести“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Пневмология  и фтизиатрия“, „Токсикология“, „Патофизиология“, „Педиатрия“, „Медицинска  радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“,  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“,  „Ортопедия и травматология“, „Патологоанатомия и цитопатология“, „Клинична  лаборатория“, „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)“,  „Анатомия, хистология и цитология“, „Ото-рино-ларингология“, „Урология“,  „Гастроентерология“, „Нефрология“, „Епидемиология“, „Офталмология“, „Обща  хирургия“, „Кардиология“, „Управление на здравните грижи“ „Ендокринология и  болести на обмяната“ “Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,  радиационна, хранене и др.)“ и „Обща медицина“. Една от докторските  програми е в професионално направление 4.2. Химически науки; 7 – в  професионално направление 4.3. Биологични науки; 28 – в професионално  направление 7.1. Медицина и 1 – в професионално направление 7.4.  Обществено здраве. Депозирани в НАОА са два доклада за акредитиране на  докторски програми по научните специалности „Ревматология“ и „Организация  и управление на здравеопазването и фармацията“. 

През 2019 г. са зачислени 48 докторанти за придобиване на ОНС „Доктор“  в МУ – Плевен по специалности както следва: Биохимия (1), Клинична  лаборатория (1), Генетика (2), Управление на здравните грижи (1), Урология (1),  АГ (6), Патологоанатомия и цитопатология (3), Педиатрия (3), Обща хирургия  (5), Ортопедия и травматология (4), Нефрология (2), Дерматология и  венерология (3), Анестезиология и интензивно лечение (6), Кардиология (2),  Неврология (2), Паразитология и хелминтология (1), Ото-рино-ларинтгология  (1), Анатомия, хистология и цитология (2), Хигиена (1) и Психиатрия (1).  

Седемдесет и един докторанти са зачислени и провеждат обучението и  изследователската си работа съгласно изискванията на ЗРАСРБ (ДВ, бр. 30 от  2018 г., в сила от 04.05.2018 г.), ППЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли  2018 г.) и ПРАС на МУ – Плевен (PL35 – V06 – 29.10.2018).  

II. Поддържане на съвременна научна инфраструктура за внедряване на  високотехнологични и иновативни решения за развитието на медицината,  подобряване на човешкото здраве и качеството на живот 

През 2019 г. в МУ – Плевен се реализираха редица дейности по проект  BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна  хирургия“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд. Проектът е с начало  27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г. В процес е цялостно изграждане на инфраструктурата на Център за компетентност „Леонадро да  Винчи“. Доставени са повечето специализирани системи и оборудване за  изграждане и/или надграждане са основните му департаменти:  „Персонализирана медицина“, „3D Медицина“ „Минимално инвазивна хирургия“  и „Роботизирана хирургия“. Създаването на Център за компетентност  „Леонадро да Винчи“ на базата на високотехнологична проиновативна  инфраструктура, включваща оборудване и специализиран софтуер, ще  разшири възможностите, качеството и формата на специализираното обучение  и научноизследователската дейност. 

В рамките на Проекта е оборудвана и функционира Лаборатория за  обучение в среда на виртуална реалност (VR), която обезпечава цялостен  процес на научноизследователски дейности и обучение на млади лекари и  студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургически манипулации във  виртуална среда, както в реално време, така и на предварително записани  такива. Създава се и база-данни със записи на операции и манипулации, и  друга информация, необходими за научни разработки. Иновативният метод се  прилага и при високоспециализираните курсове в Телекомуникационния  ендоскопски център. Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни  биопсии се реализира в рамките на Центъра за компетентност на МУ – Плевен.  Постига се надграждане на дигитален мамографски апарат за диагностика и  скрининг с функция стереотактична биопсия при пациентки с патологични  лезии, микрокалцификати и рак на гърда. 

Продължава процесът на надграждане на Научноизследователския  институт като обединяваща научна структура за подобряване на  научноизследователската среда с формиране на изследователски групи,  включващи изследователи от различни звена на Университета и други научни  организации. Привлечените висококвалифицирани хабилитирани лица се  включват активно в процеса на обучение на докторанти, постдокторанти и  специализанти. Научните ръководители на 10 докторанти са в структурата на  НИИ. През 2019 год. са зачислени 2 задочни докторанти и един в  самостоятелна форма на обучение – по „Обща хирургия“, „Педиатрия“ и  „Патоанатомия“. Осем от зачислените докторанти са външни за МУ – Плевен,  което е показател на високата професионална и научна квалификация на  членовете на академичния състав на НИИ. Оборудването на специализираната  научноизследователска структура „Учебен Експериментален Център по  Ендоскопска Хирургия“ се надгради със Симулатор за лапароскопски  (ендоскопски) процедури. Пакетът от напълно адаптивни процедури осигурява  цялостно решение при обучението на хирурзи от различни специалности; възможности за процедурна деконструкция; библиотеката на софтуерните  модули на симулатора предоставя на хирурзите възможност да придобият умения и усъвършенстват опита си за научни изследвания и разрешаване на  трудни клинични ситуации. 

За нуждите на експерименталните фундаментални изследвания, както и  за мултидисциплинарните изследователски проекти беше закупен  Мултифункционален четец за микроплаки Berthold Technologies Mithras² LB 943.  Това е уникална система, предлагаща предимствата на монохроматорни и  филтърни технологии за избор на дължина на вълната. Апаратът е мощен  модул за всички неизотопни маркирани анализи с възможности за мерене на  абсорбция във видимата и ултравиолетовата част на спектъра (UV/VIS);  флуоресценция (енергиен трансфер на резонансна флуоресценция FRET и  флуоресценция за динамични изследвания TRF); луминесценция (цветна  луминесценция, флаш луминесценция и glow луминесценция).  

Научноизследователската дейност в областта на фармацията, ново  научно направление в Медицински университет – Плевен, има за цел утвърждаване на МУ – Плевен като водеща академична структура в  национален мащаб в областта на фармацията чрез развитие на  научноизследователската дейност и създаване на експерти в лекарствената и  реимбурсната политика, фармакоикономиката и производствените технологии  на лекарствени продукти. През 2019 г. дейността се насочи към попълване на  академичния състав на специализираните катедри и създаване на организация  и структура за акредитиране на научни специалности във Фармацевтичния  факултет с възможност за провеждане на обучение на докторанти. Значителна  е научната продукция на академичния състав на факултета: 25 пълнотекстови  публикации в списания с импакт фактор и импакт ранг и 45 – в нереферирани  медицински издания. 

III. Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания в  областта на фундаменталните и приложни науки, свързани с човешкото  здраве и качество на живот са основно приоритетно направление в МУ – Плевен 

Висшето училище стимулира разпространението на резултатите от  научните изследвания на академичния състав. С решение на Академичен съвет  (Протокол №13/01.10.2018 г.) се утвърждава материално стимулиране на  авторите, направили публикации в списания, реферирани в базите данни  Scopus и Web of Science. Приета е и Процедура за поемане от МУ – Плевен на  такси за участие в научни форуми в България и чужбина. Всяка година се  отличават преподаватели за постижения в учебната и научно изследователската дейност.  

Общият брой видими документи за 2019 г. в Web of Science е 117 (69 стaтии, 46 абстракта от научни форуми и 2 писма до редакции) и в Scopus е 53.  Статиите в списания, индексирани в световни бази данни с импакт фактор или  импакт ранг за 2019 г. са 1/3 от общия брой публикации. В нереферирани  научни издания са публикувани 247 статии. 

Вече 12 поредна година (от 2008 г.) в МУ – Плевен се издава научно списание Journal of Biomedical and Clinical Research (JBCR). Статиите, които  постъпват в редакцията на списанието са в областта на биомедицинските и  клиничните изследвания, общественото здраве и здравните грижи,  медицинското образование. От 2015 г. списание Journal of Biomedical and  Clinical Research е включено в платформата Sciendo (преди De Gruyter Open),  което осигурява възможност за по-висока читаемост на публикуваните статии и  едновременно с това повишава авторитета на списанието. JBCR се реферира и  индексира в световните бази данни CASI, EBSCO Publishing, Proquest , Baidu  Scholar, Case, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – 

cnpLINKer, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, Japan Science and  Technology Agency (JST) и др. През 2019 г. университетското списание JBCR излезе с 2 регулярни броя (том 12, бр. 1 и 2) и 2 суплемента с абстракти от XI  Европейски Конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София и  Юбилейната научна конференция „45 години на висшето училище в Плевен“.  

Участие в научни национални проекти през 2019 г. 

Членове от академичния състав, както и отделни основни и структурни  звена на МУ – Плевен участват в проекти, съфинансирани от Европейски  фондове, финансирани от фонд „Научни изследвания”, или финансирани в  рамките на двустранно научно и технологично сътрудничество, както и в  международни проекти: 

 1. Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален  фонд. Общата стойност на проекта е 23 695 179.29 лв., от които 20140  902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране.  Проектът е с начало 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023  г. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински  университет – Плевен, а основните партньори са Медицински  университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Институт по  системно инженерство и роботика към БАН. Асоциирани партньори в  изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“ гр.  Варна; УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за  иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.
 2. Национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“, одобрена с Решение  на МС № 577/17.08.2018 г. на Министерския съвет.  
 3. Период на финансиране 2017-2020 г., Договор № ДН 03/10 2016-2019 г., Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания,  „Проучване на механизми на действие на агомелатин и на системното физическо натоварване върху десинхронизирани циркадианни ритми при  експериментални модели на мелатонинов дефицит“.
 4. Период на финансиране 2018-2021 г., Договор № КП-6-Н21/10 от  18.12.2018 г., Конкурс за финансиране на фундаментални научни  изследвания, „Проучване на полово-зависимите терапевтични ефекти на  новия мелатонинергичен препарат пиромелатин при експериментален  модел на пренатален стрес“ / „Study of the sex-dependent therapeutic  effects of the novel melatoninergic drug Piromelatine in experimental model of  prenatal stress“. 
 5. Период на финансиране 2017-2020 г., Договор № BG16RFOP002-0625- CO1, Европейски фонд за регионално развитие, Процедура „Подкрепа за  разработване на иновации от стартиращи предприятия“, „Иновативен  подход при изучаването на анатомията на човешкото тяло“. 
 6. Съвременно състояние на трофичната база на стопански ценни видове  рибни и нерибни ресурси пред българския бряг на Черно море (2018- 2020) – ССА. 
 7. Биологични характеристики на основните промишлени видове риби пред  българския бряг на Черно море (2018-2020) – ССА. 
 8. Договорнa задачи с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас за дънно трално изследване и оценка на запасите на дънни  видове риби пред българския бряг на Черно море за 2018 и 2019 година,  при целеви вид на изследването калкан и при улов от морска лисица,  черноморска акула и други съпътстващи видове риба през пролетно летния сезон на 2019 г. 
 9. Договорна задача във връзка с изпълнение на проект от Националната  пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво  развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието  на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo)“ – (МАСРИ/MASRI).
 10. 10.„Ролята на магистър фармацевта в подкрепа на пациенти, лекувани с  биотехнологични и биоподобни лекарствени продукти“ – водещ  изследовател в съвместен проект между Амджен България и Български  фармацевтичен съюз.
 11. PCNE-DRP classification V9.0 – координатор за България. Проект на  Pharmaceutical Care Network Europe.
 12. Теория на разклоняващи се стохастични процеси: асимптотичен анализ,  статистически изводи и моделиране на популации със сложна структура“  с номер КП-06-Н22/3, договор с НФНИ с ръководител проф. д.мат.н.  Марусия Божкова – ФМИ-СУ.
 13. COST Action CA17117 Towards an International Network for Evidence-Based  Research in Clinical Health Research (MC Member for Bulgaria); Функция:  Член на управленския екип; Период: октомври 2018 – oктомври 2022.
 14. Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020 г.,  програма на ЕС за териториално сътрудничество. Мониторинговия комитет от страна на Р. България се ръководи от Министъра на  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 15. Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България (е здраве)“.
 16. Европейска нощ на учените, 27/09/2019. Project Researchers in the  knowledge triangle (K-TRIO 3), H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757, Marie  Sclodowska-Curie Actions funded under Grant Agreement No 818757.
 17. Участие в международен проект: „ Empowering Practitioners in Social Work  from Rural Communities – EPSWRA“, Project Nr: 2018-1-RO01-KA204- 049515.
 18. СЗО: Биологично действие на електромагнитни полета, 1997-2020.
 19. Mechanisms of red tides and hypoxia as ecological marine disasters and  technologies for its early warning along the „Belt and Road“, Ministry of  Ecology and Environment, China – Bulgaria.

През 2019 г. МУ – Плевен продължи тясното си сътрудничество с  институти на Българска Академия на Науките, други висши училища и научни  организации в страната и чужбина с цел изграждане на научни мрежи и  формиране на научни клъстери, обединяващи интелектуален и ресурсен  потенциал на партниращите страни. На 28 февруари 2019 г. със съдействието  на Регионалния Академичен Център – Плевен беше преподписан  Меморандумът за сътрудничество между Българска Академия на Науките,  представлявана от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, и кмета на  Община Плевен Георг Спартански. Споразумението е второто в съвместната  история на двете институции и е с продължителност 5 години. По силата на  Меморандума, Рамковото споразумение между МУ – Плевен и БАН, и  сключените договори за сътрудничество с институти на БАН през 2019 г. в МУ – Плевен са проведени изследователски дейности по 5 научноизследователски  проекта: 

 1. Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по  персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и  минимално инвазивна хирургия“, финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален  фонд.
 2. Проект „Проучване на механизми на действие на агомелатин и на  системното физическо натоварване върху десинхронизирани  циркадианни ритми при експериментални модели на мелатонинов  дефицит”, финансиран от Фонд Научни изследвания – МОН. 
 3. Проект „Проучване на полово-зависимите терапевтични ефекти на новия  мелатонинергичен препарат пиромелатин при експериментален модел на  пренатален стрес“, финансиран от Фонд Научни изследвания – МОН. 
 4. Проект №15/2019 г. „Изследване на модулация на процесите на  фибрилогенезата на колаген тип 1 под влияние на растителни полифеноли и катехини с реал-тайм ортогонални техники“, финансиран от  МУ – Плевен.
 5. Проект №16/2019 г. „Изследване на ефектите на полифеноли и катехини  върху перицелуларния ремоделинг на колагеновия матрикс“, финансиран  от МУ – Плевен. 

В съответствие с изискванията на Наредбата на МОН по Постановление  № 233/10.09.2016 г. за условията и реда за оценката, планирането,  разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за  финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или  художественотворческа дейност през 2019 г. в МУ – Плевен са финансирани 23  научноизследователски проекти и 3 проектни предложения по чл. 8, ал. 4 от  посочената наредба, за частично финансиране на проект за научен форум, на  които МУ – Плевен е организатор.  

Медицински университет – Плевен осигурява възможности на членовете  на академичния състав за разпространение на научните резултати посредством участие в национални и международни научни форуми, както и в  организирането на научни прояви. През 2019 г. са реализирани 559 участия в  научни форуми (124 в чужбина и 435 в страната). 

През 2019 г., в хода на честванията на 45-годишнината от създаването на Медицински университет – Плевен се проведоха значими научни събития от  академичния календар на Висшето училище. Членовете на академичния състав  участваха в организирането на 34 конгреса, конференции, научно-практически  форуми в Плевен и страната и 5 конгреса в чужбина.  

Под егидата на Медицински университет – Плевен се проведе XI  Европейски Конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София. За  първи път в България се състоя медицински форум по роботизирана хирургия  от толкова висок ранг. Във форума под мотото „Отвъд границите“ участваха  световни имена от САЩ, Европа и Азия. Участваха над 300 специалистите от  цял свят, както и много български лекари и студенти по медицина. Пленарни лекции изнесоха водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др. В европейския форум по роботика участва т. нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароскопска Асоциация със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“. По време на конгреса участниците станаха свидетели на първото у нас излъчване на живо на 2 операции в 3D формат:  робот-асистирана интервенция и фокусирана ултразвукова хирургия чрез прилагане на ХАЙФУ технология. 

В Юбилейната научна конференция „45 години на висшето училище  в Плевен“ участие взеха над 320 специалисти от всички медицински училища в  страната, от институтите на БАН, чуждестранни гости от Германия, Полша и  Русия. Конференцията беше открита с пленарни лекции на двама изтъкнати  учени и носители на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински университет – Плевен: проф. д-р Ханс Петер Ценер и акад. Богдан Петрунов. В  специална секция в научната програма „Биомедицина и нанотехнологии“,  посветена на 150 години от създаването на БАН, учени от Българската  Академия на науките представиха последни научни постижения на техните  екипи. В дванадесет научни секции „Акушерство и гинекология“, „Биомедицина  и нанотехнологии“, „Вътрешни болести“, „Управление на здравните грижи;  сестрински и акушерски грижи“, „Социална медицина и медицинска етика“,  „Хирургия и ортопедия“, „Педиатрия и медицинска генетика“, „Фармация“,  „Медико-биологични науки“, „Микробиология, инфекциозни болести,  епидемиология и паразитология“, „Други клинични науки“ и „Вария“ бяха  изнесени 246 доклада и електронни постери. В авторските колективи на 86  резюмета бяха включени докторанти и студенти.  

Част от официалните научни събития, посветени на 45-годишнината от  основаването на родната „Алма матер“, беше XVII-ата Международна  медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC), която протече под вдъхновяващото мото “Awaken your dreams”. В събитието взеха  участие 11 чуждестранни лектори от 7 държави (Великобритания, Германия,  Русия, Украйна, Швейцария, САЩ и Япония) и 11 видни български учени от 8  университета и центрове в страната. Изнесени бяха 100 доклада, в 9 научни  секции по предклинични и клинични медицински науки и фармация,  включително 2 постерни сесии. В събитието се включиха общо 407 участници.  За пета поредна година форумът стартира с Есенно училище по Иновации в  медицината, насочено към най-актуалните диагностични и терапевтични  постижения. Специален гост беше д-р Майкъл Хьокел, почетен професор по  гинекология в университета в Лайпциг и Технически университет в Мюнхен,  Германия, който представи нови аспекти в прогресията на малигнените тумори. 

С лекции и клинични дискусии се включиха д-р Зул Мирза, консултант по  Спешна медицина в болница „Челси и Уестминистер“ и почетен лектор в  Imperial College School of Medicine, Лондон, Великобритания; доц. д-р Румен  Бостанджиев, д.м.; д-р Нийлани Накийран, директор на обучителна програма за  сексуално и репродуктивно здраве в Университет „Св. Георги“ в Лондон,  Великобритания; проф. д-р Юлия Набока, ръководител катедра  „Микробиология и Вирусология“ към Ростовски Държавен Медицински  Университет в Русия; д-р Евелина Йекер, лектор в Цюрихски Университет,  Швейцария; проф. д-р Максим Погорелов, директор на отдел „Наука“ в  партниращия на МУ – Плевен Медицински Институт в Сумски университет,  Украйна. Проведе се поредната традиционна научна сесия на Международна  Изследователска Фондация „Хасуми“ – България, където бяха изнесени  лекции от д-р Кеничиро Хасуми, Токио, Япония, основател на Международна  изследователска фондация Хасуми – България и Доктор хонорис кауза на МУ – Плевен; проф. д-р Дийн Манн от факултет „Медицина“ в Университет  Мериленд, Балтимор, САЩ; проф. д-р Златко Кълвачев, Център по Вирусна  диагностика, болница „Надежда“, София и проф. Франк Рьосл, от German Cancer Research Center, Хайделберг, Германия. 

IV. Международно сътрудничество 

Продължава двустранното научно и технологично сътрудничество по  силата на Меморандум за партньорство между Медицински университет – Плевен с един от най-големите медицински университети в Китай Chongqing  Medical University. В областта на лечението на пациенти с рак на панкреаса  чрез ХАЙФУ технология екипи от МУ – Плевен, ХАЙФУ център „Св. Марина“ – гр. Плевен и Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University продължават съвместна дейност. 

Като традиция в МУ – Плевен се е наложило участието с доклади на  научни форуми, лекции, експертна консултантска дейност в планирането и  осъществяване на научни изследвания на водещи учени от страната и чужбина.  

Показател за участие в международно научно сътрудничество е и броят  международно видими научни публикации с чуждестранни автори. През 2019 г.  са публикувани 15 броя публикации в реферирани списания, в авторския  колектив на които има членове на академичния състав на МУ – Плевен.  

Действащите през 2019 г. 46 двустранни споразумения на МУ – Плевен с  чуждестранни университети за академичен обмен на студенти, докторанти и  преподаватели по програма „Еразъм +“, Програмни страни (KA103 – Higher  education student and staff mobility within programme countries), с валидност  до 2021 г. Три са договорите за академичен обмен на студенти, докторанти и  преподаватели по програма „Еразъм +“, Партниращи страни (KA107 – Higher  education student and staff mobility between Programme and Partner countries).  Действат два меморандума за академичен обмен с Ростовски държавен  медицински университет, Русия и с Chongqing Medical University, China. 

Изходящата мобилност през 2019 г. е както следва: студентска  мобилност с цел обучение – 1; студентска мобилност с цел практика – 37;  преподавателска мобилност с цел обучение – 31; преподавателска мобилност с  цел преподаване – 6 и мобилност на персонала с цел обучение – 8. 

Входящата мобилност през 2019 г. е както следва: студентска  мобилност с цел обучение – 4; студентска мобилност с цел практика – 8;  преподавателска мобилност – 2 и 1 мобилност на административен персонал. 

Студенти от МУ – Плевен участващи в „Асоциация на студентите по  медицина” (АСМБ) – Клон Плевен са реализирали общо 17 изходящи и 21  входящи мобилности с цел практическо обучение.  

V. Вътрешни нормативни актове на МУ – Плевен и организационни  процедури на СОПК, свързани с научноизследователската дейност,  приети и/или актуализирани през 2019 г. 

 1. Годишен план за развитие на научноизследователската дейност на  Медицински университет – Плевен, 05.03.2019 г.
 2. Процедура при защита на дисертация за придобиване на ОНС докторв МУ – Плевен (PR 7 – V02 – 22.04.2019). 
 3. Процедура за придобиване на научна степен доктор на наукитев МУ – Плевен (PR 9 – V02 – 22.04.2019).
 4. Процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в  МУ – Плевен (PR 6 – V02 – 22.04.2019). 
 5. Процедура за заемане на академична длъжност доцентв МУ – Плевен (PR 8 – V02 – 22.04.2019). 
 6. Процедура за заемане на академична длъжност професорв МУ – Плевен (PR 10 – V02 – 22.04.2019). 

Изготвил отчета: 

Доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

Заместник-Ректор по Научноизследователска дейност 

Медицински университет – Плевен


Европейска нощ на учените 2022 г.: