Методи на обучение – същност, класификация, характеристики, интерактивни методи на обучение

Методи на обучение – същност, класификация, характеристики, интерактивни методи на обучение

Методи на обучение – същност, класификация, характеристики, интерактивни методи на обучение

Методи на обучение – същност, класификация, характеристики, интерактивни методи на обучение


Направи дарение на училище!***

 

Автор: д-р Христо Каменов

Същност и класификация на методите на обучение

Методите на обучение в дидактическата и методическата литература се дефинират като „конструкти, като абстрактни схеми, като най-общи представи“, които спомагат за изграждането на взаимосвързаността и взаимодействието между учител и ученици, за да се постигне цялостна организираност и регулиране на учебно-познавателната и практическата дейност. По този начин обучаемите формират своите компетентности, лични качества и обща култура. Методите на обучение следват своята единна логическа последователност и вътрешнокохерентна свързаност, като се отличават не с еднотипност и предсказуема, стереотипна структура, а с динамичност, гъвкавост, подвижност.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Една от най-всеобхватните класификации на методите на обучение предлага Юрий Бабански, като се основава на три основни функции:

 • Методи на организация и реализиране на учебната познавателна и практическа дейност:
 • вербални – лекция, беседа, семинар;
 • визуални – илюстрация, демонстрация;
 • практически – упражнения, лабораторни експерименти, трудови дейности;
 • индуктивен и дедуктивен подход;
 • методи за самостоятелна работа и дейност под контрола и ръководството на учителя
 • Методи, които предлагат стимули и мотивация в учебно-познавателния процес:
 • познавателни игри;
 • учебни дискусии;
 • поощрения и порицания към ученика;
 • създаване на успешни ситуации в обучението;
 • разясняване на учебния материал.
 • Методи за провеждане на контрол и самоконтрол за реализиране на учебно-познавателни дейности в обучението:
 • метод на устния контрол и самоконтрол в обучението;
 • метод на писмения контрол;
 • метод на самоконтрола.

Интерактивни методи на обучение

Интерактивните методи на обучение са едни от най-ефективните средства за провеждането на учебно-познавателна дейност. В проведен психологически експеримент се установява, че до 90% човек усвоява знания посредством това, което прави, до 50% – това, което вижда и едва 10% това, което чува. Интерактивните методи и форми на обучение се използват единствено при групова учебна дейност, като представляват „организация на учебния процес, при която учениците, обединени в мобилни групи, изпълняват задачи под ръководството на учителя.“. При груповата работа учениците могат свободно да изразят чувствата и емоциите си и да покажат своята креативност.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 156 на списанието.

Подаряваме ти първите 49 страници от брой 156 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.