Медицински университет – Плевен с проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия


Сп. Българска Наука, брой 164 (април 2023 г.):

***

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е близо 23,7 млн. лв., от които малко над 20 млн. лв. европейско и над 3,5 лмн. лв. национално съфинансиране.

Проектът е с начало на стартиране 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.

Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.

В рамките на проекта ще бъде изградена нова и модернизирана вече съществуващата инфраструктура. Ще бъдат провеждани научноизследователска, развойна и иновационна дейности, като резултатите от научните изследвания ще бъдат разпространени сред широката общественост. Ще бъде осъществен и трансфер на знания и технологии и развитие на човешките ресурси.

Целта на проекта е да се създаде иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност за реализиране на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти, които да повишат конкурентоспособността на съществуващите институции и да стимулират предприемачеството в региона и страната.


Разбери повече за БГ Наука:

***

През следващите 10 години ще се създадат и възможности за обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др. Центърът ще продължи мисията на партньорите чрез предлагане на иновативно, атрактивно и съвременно обучение, но също ще разшири възможностите, качеството и формата на предлаганото обучение и научноизследователската дейност.

Центърът ще влезе в сътрудничество с водещи европейски и световни технологични партньори, чрез което ще се повишава ефективността от неговата работа, а оттам и финансовата устойчивост след приключване на проекта.

Поставените цели и задачи ще се реализират в следните работни пакети:

В пакет „Персонализирана медицина” ще бъдат разработвани, проучвани и внедрявани нови подходи за диагностика, лечение и профилактика в различни области на медицината. Това ще позволи да бъде изработен индивидуален научно-изследователски подход към пациенти с различна патология (от областта на онкологията, вътрешните болести, дисморфичните синдроми и генетичните състояния и др.), основан на натрупаните знания, от прилагането на нови молекулярно-генетични и биологични методи на изследване. Пакетът ще включва лаборатория, оборудвана със съвременна геномна апаратура (ген-секвенатор от ново поколение) и научно-изследователски работен екип.

В пакет “3D медицина” ще бъде изградeн цялостен процес за научно-изследователски дейности и обучение на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална реалност (VR) с помощта на VR хедсет очила. Ще бъде създадена лаборатория за триизмерен печат, който ще бъде осъществяван с 3D принтери на водещите световни компании. С помощта на тази нова технология ще бъдат създавани ортезни и протезни средства от ново поколение, персонализирани импланти и външни фиксиращи устройства, хирургичен инструментариум, както и модели на анатомични органи за подпомагане на предоперативното планиране и обучението на лекари по минимално инвазивна и роботизирана хирургия.

В пакет “Tелемедицина” ще се обособи и внедри използването на телепатологията в съвременното обучение и научно-изследователската работа. Ще се оборудва лаборатория за дигитализиране на хистологични и цитологични препарати. Ще се създадат учебни зали за виртуално микроскопиране, компютър-асистирана морфометрия и телепатология, както и система за дистанционен достъп до учебни сбирки от виртуални препарати за високотехнологично обучение на студенти, специализанти и докторанти. Ще се изградят връзки за телепатологични консултации между партньорите. Ще се изградят интегрирани операционни зали и ще се осъществят връзки за телехирургия между партньорите. Чрез използването на тази възможност ще се осъществят научноизследователски проучвания в областта на хирургията, гинекологията, урологията, УНГ и др.

В Пакет “Роботизирана хирургия“ с наличието на двете роботизирани системи Da Vinci S и Da Vinci Si ще се разработят и осъществяват научни проучвания за подобряване на качеството на хирургията чрез роботизирана хирургия с намаляване на броя на усложненията, изследване на качеството на оперативните резектати, изследване на качеството на живот на пациентите, изследване на бързината на възстановяване на пациентите, изследване на ценовата ефективност, запазване на половата и отделителната функция на пациентите след такъв тип хирургия при пациенти с онкологични заболявания на шийката и тялото на матката, простата, ректума и др.

В Пакет „Минимално инвазивна хирургия“ ще се създаде необходимата инфраструктура за телемедицина между партньорите с цел въвеждането на трето ниво високоспециализирано обучение за лекари със специалност за овладяване на специфични умения и опит в този тип хирургия. Създаването на предпоставки за осъществяване на задълбочени научноизследователски проучвания и влизане в трайно партньорство с подобните световни центрове, което ще подобри диалога и сътрудничеството между бизнеса и научните среди с оглед на интензифициране на процесите на създаване на иновации и тяхната успешна пазарна реализация.

Очаква се в резултат от реализирането на проекта да бъдат създадени диагностични панели за рак на млечната жлеза, карцином на яйчниците, рак на белия дроб и дебелото черво, най-честите наследствени заболявания за българската популация и генетичните предразположения; подобряване на възможностите за превенция на наследствените заболявания, основана на персонализиран подход при геномни изследвания на предрепродуктивни двойки.

Планира се реализирането на съвместни научноизследователски проекти, разработени между Центъра за компетентност и бизнеса, както и придобиване на права по интелектуална собственост.

Тук можете да прочетете интервю с проф. Силвия Янкуловска, ръководител на проекта за изграждане на Център за компетентност Леонардо да Винчи.

 

 


ВИДЕО: Какво е БГ Наука?

***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.