Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране в СТП

Георги Тодоров е професор в Техническия университет и ръководител на Лаборатория за ЗD креативност и бързо прототипиране към СНИРД в СОФИЯ ТЕХ ПАРК.

(Текста е от видео Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране в СТП – вижте го тук)

Лабораторията за ЗD креативност и бързо прототипиране е една от 19-те лаборатории в комплекса за научно-изследователска дейност към София Тех Парк. Тя е специализирана към бързо прототипиране, създаване, развитие на нови продукти. Като по този начин се дава възможност когато един нов продукт е стигнал до фаза за физическото му прототипиране, ние подпомагаме нашите партньори, а и някои наши проекти, да се материализират физически. За целта разполагаме с уникално оборудване. Съоръжението ни е уникално за целия Балкански регион, включително и Турция, която е голяма индустриална сила, няма подобно оборудване. То позволява да се създават сложни метални конструкции чрез комбинация на два процеса на адитивно изграждане или т.нар. ЗD принтиране на метал. Същевременно позволява и механична обработка, тъй като ЗD принтирането позволява много сложни форми но с ниска точност, а допълнителното механично обработване пък позволява да се постигне висока точност. 

Така че комбинирането на двата процеса или хибридизацията дава много големи възможности. Като пример за тези възможности, освен прототипи на изделия могат да се създават и бързо формообразуващи инструменти, които стоят в основата на съвременната индустрия. Пример за това е създаването на инструменталната екипировка за първите български предпазни очила, когато в началото на март все още в Европа нямаше нито един производител на предпазни очила.

С помощта на това съоръжение за рекордно кратко време за индустрията – около една седмица, бяха създадени шприцформите (матриците), с които започна производството на предпазни очила. По същата логика могат да се прототипират и валидират най-различни изделия и когато компаниите имат нови идеи и концепции те могат да ги направят тук физически, както и да ги тестват. За тестване е създадена още една лаборатория към Техническия университет, така че и бизнесът да може да преодолее тази пропаст между създаването на един продукт в първоначалния му вид и неговата индустриализация. Именно на преодоляването на този промеждутък е посветена тази лаборатория.


РЕКЛАМА:

***

Освен това оборудваме имаме още една много интересна система за изграждане на керамични форми, която пък позволява да се създават метални отливки без инструментална подготовка. Тук се принтират не самите детайли, а се принтират формите, в които ще се отливат детайлите. 

В допълнение на това сега изграждаме база, където ще могат да се правят малки серийни метални детайли
Изобщо целта е да се постигне материализацията на това, което е постигнато на компютър до момента, тестване и много бързо изкарване на пазара. Това е мисията на тази лаборатория.

Имаме и измервателна техника, която също е много важна. Защото при всичко, което е в материал, за разлика от компютърния свят, има колебания и отклонения. Освен да бъдат изработени чрез модерни технологии, това което е изработено трябва да се валидира дименсионално. Ние сме затворили този цикъл като непрекъснато разширяваме технологичните възможности на оборудването, с което разполагаме. 

София Тех Парк е една стъпка, която е по-различна от направените до момента. Ние с колегите в този лабораторен комплекс сме от самото начало в проекта. Целта на този комплекс е да направи мост между науката и бизнеса. Тоест тук фокусът е приложимостта, а не толкова изследователската част. Тъй като изследванията сами по себе си имат стойност, но сега видяхме и в ковид ситуацията, как науката за много кратко време доведе нещата до приложимост. А в сферата на индустрията, в която работим, стои точно това – да създадем мост между наука и практика. Затова е София Тех Парк, защото концепцията му е различна от други проекти с подобни мащаби, протичащи в България. И той е един вид символ на това, че има нужда от мост между изследванията и практиката.

Явор Софронов е част от екипа на Лаборатория за ЗD креативност и бързо прототипиране.

Искам да ви разкажа за едно уникално съоръжение, което дава възможност да се подпомогнат производителите на леярски детайли. Като вместо да се инвестира в производството на скъпа инструментална екипировка, която е необходима за цялата поточна линия, тази машина дава възможност да се от добре познатите за леярите леярски пясъци и форанова смола, да се принтират инструменти, в които след това да се изливат разтопените метали и така да се получават детайли.

Машината позволява да се изграждат леярски инструменти, които представляват касата на формообразуващия инструмент от две половини и вътре се сглобяват леярските сърца, които дават възможност да се изработват кухините в детайла. А пък самата каса изгражда външните полуформи, които оформят самия детайл. Така имаме детайл от разтопен материал, който има вътрешни кухини и външна форма.


Европейска нощ на учените 2022 г.: