Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 96, 06.12.2019 г.]


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Кардиология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Кардиология“ към Катедрата по кардиология,  интензивна терапия и вътрешни болести и едно  място за военнослужещ по научната специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“, катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия“ на МБАЛ – София. Срок за подаване  на документите – 2 месеца от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.  Изискванията към участниците в конкурсите и  необходимите документи ще бъдат публикувани  на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска  дейност“, тел.: 02 9225130.

 

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България  обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висшето  образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право,  научна специалност „Търговско право“ – двама,  за  нуждите  на  катедра  „Правни  науки“,  със  срок два месеца от обнародването в „Държавен  вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая 503,  тел.: 052/830-813.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.