Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 94, 29.11.2019 г.]

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академична длъжност доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“ – един, за нуждите на катедра „Търговски бизнес“ със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66362.

 

Техническият университет – София, обявява конкурси за: Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за професор, висше училище, в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“,  и за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив за главни асистенти, висше училище, в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ – един, за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“; в  професионално направление 4.5. Математика,  специалност „Математическо моделиране и приложение в математиката“ – един, за нуждите на катедра „Математика, физика, химия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

 


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за  нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата  в „Държавен вестник“. Прием на документи – в  деканата на Факултета по дентална медицина,  ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до  12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърно моделиране с приложение в природните науки) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,  ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

 

Медицинският университет – Плевен,  обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Кардиология“ – един, в Научноизследователския институт със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и  документи – Медицински университет – Плевен,  ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен  секретар, стая 139, тел. 064/884­172.

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за  заемане на академичната длъжност професор  по научното направление Право (Финансово  и данъчно право) – един, със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“. Справки  и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел,  ул. Гусла № 1, тел. 02/4015824.

 

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в  професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най­нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) за нуждите на секция „История на света и международните  отношения в ново и най­ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване  на научни степени и за заемане на академични  длъжности в Института за исторически изследвания при БАН, достъпен на сайта на института – http://ihist.bas.bg/. Документи се приемат от  зав.­отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН,  1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,  ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

 

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки: научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока)  за нуждите на секция „Електрохимия на литиевите елементи“ и научна специалност 01.05.05.  Физикохимия за нуждите на секция „Твърди електролити“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на  Института по електрохимия и енергийни системи  при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10,  стая 202, тел. 02/979 27 55.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: