Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 40, 17.05.2019 г.]

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за следните академични длъжности:

професори:

  • в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един;
  • в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Класическа китара) – един;

доценти:

  • в професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (Мениджмънт и проектно финансиране) – един;
  • в професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (Управление на проекти) – един;
  • в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Солфеж) – един;
  • в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Пиано – задължителен инструмент) – един;
  • в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Народно пеене и методика на преподаването му) – един;

главен асистент в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание – Етномузикознание),


РЕКЛАМА:

***

всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на Ректората на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел.: 0877 88 49 55. Приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: