Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 34, 23.04.2019 г.]

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за: главен асистент (Сценично движение – Танцов театър), професор (Сценична реч) и професор (Сценично движение) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303, тел. 9231-225.

 

Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Токсикология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на „Химикотоксикологична лаборатория“, катедра „Токсикология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/9225130.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: