КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 52, 22.06.2018 Г.]

брой 52

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново,обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ за нуждите на първично звено катедра „Национална и регионална сигурност“ в приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно място, за цивилен служител. Условията по конкурса са обявени със Заповед № РД­02­607 от 30.05.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: http//www.nvu.bg/ node/2051. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакт: тел. 062/61­88­75; Siemens: 62075; GSM: 0888­131479; e­mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София,обявява конкурс за академична длъжност професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.47 „Кардиология“ за нуждите на Клиниката по кардиология, Отделение по кардиология, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ на МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 9211 224.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: