Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 105, 18.12.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за:

главен асистент в професионално направление: 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Дизайн на детска среда“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Индустриален дизайн“ – един;

доцент в професионално направление: 5.4. Енергетика, научна специалност „Електрически централи и подстанции“, Електротехнически факултет, катедра „Електроенергетика“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки  ресурси“, тел. 052/383-284.

 


РЕКЛАМА:

***

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, за нуждите на първично звено – катедра „Информационна сигурност“, в приемащо структурно звено – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед № РД-02-1108 от 19.11.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: http://www.nvu.bg/node/2163. Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратура за некласифицирана информация на университета. За контакти: тел. 062618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти:

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и унитарните им модули)“ – един;

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически методи във физиката (алгебрични и статистически  методи)“ – един,

за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР на института, София,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова