Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 17, 26.02.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на редовни и задочни докторанти, платена форма на обучение (приложение № 2). От 1.03. до 30.04.2019 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“:

  1. заявление по образец;
  2. декларация по образец;
  3. автобиография;
  4. оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща;

4.1. в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет;


РЕКЛАМА:

***

  1. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор.

Всички документи се представят приложени в папка. Документи се приемат в кабинет 214, ректорат – Северно крило, тел.: 02/8462185, 9308445.

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, по държавна поръчка в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г., утвърдени с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет

Шифър Професионално направление Докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
Факултет по математика и информатика
1. 4.5. Математика Алгебра, топология и приложения 1 1
2. 4.5. Математика Математически анализ 1 1
3. 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
4. 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
5. 4.5. Математика Изследване на операциите 1 1
6. 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 1
7. 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
8. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Бизнес процеси и бизнес правила) 1
9. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Биомедицинска информатика) 1
10. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 1 2
11. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2
12. 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
13. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 2
14. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
15. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
16. 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
Общо: 18 13
Физически факултет
17. 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2
18. 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) 1
19. 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
20. 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2
21. 4.1. Физически науки Теоретична и математична физика 1
22. 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
23. 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
24. 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 1
25. 4.1. Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 2 1
26. 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
27. 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 1
28. 4.1. Физически науки Биофизика 1
29. 5.2. Елекротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1
Общо: 18 1
Факултет по химия и фармация
30. 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
31. 4.2. Химически науки Органична химия 2
Общо: 3
Биологически факултет
32. 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
33. 4.3. Биологически науки Ентомология 1
34. 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1
35. 4.3. Биологически науки Микробиология 2
36. 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика и молекулно клониране) 1
37. 4.3. Биологически науки Генетика (Биоинформатика) 1
38. 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
39. 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
40. 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Функционална биоценология) 1
41. 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
42. 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 2
Общо: 13
Геолого-географски факултет
43. 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) 2
44. 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1
45. 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 3
46. 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
47. 4.4. Науки за земята Климатология 1 1
48. 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
49. 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 1 1
50. 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1
Общо: 10 3
Стопански факултет
51. 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 1 2
52. 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
53. 3.8. Икономика Статистика и демография 2 2
54. 3.8. Икономика Политическа икономия 1 1
55. 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 3 1
56. 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 5 1
Общо: 13 8
Богословски факултет
57. 2.4. Религия и теология Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) 1 1
58. 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1 1
59. 2.4. Религия и теология Теология (История на Българската православна църква) 1
60. 2.4. Религия и теология Теология (Въведение в история на Църквата) 1
61. 2.4. Религия и теология Теология (История на християнството) 1
62. 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 2
63. 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1
64. 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1
65. 2.4. Религия и теология Теология (Религиозна педагогика) 1
Общо: 9 3
Философски факултет
66. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
67. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
68. 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
69. 2.3. Философия Онтология 2
70. 2.3. Философия Философия на историята 1
71. 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
72. 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
73. 2.3. Философия Етика 1
74. 2.3. Философия Логика 1
75. 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
76. 2.3. Философия Естетика 1
77. 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
78. 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
79. 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
80. 2.3. Философия Реторика (Публична реч) 1
81. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 1
82. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
83. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на неравенствата) 1
84. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на културата и изкуството) 1
85. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология) 1
86. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на национализмите. Национални култури) 1
87. 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1
88. 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1
89. 3.2. Психология Педагогическа психология 1
90. 3.3. Политически науки Публична администрация 1
91. 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1
92. 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – Европейска идентичност) 1
93. 3.3. Политически науки Eвропеистика (История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС) 1
94. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944 – 1989) 1
95. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Светската цензура в България, 1878 – 1944) 1
96. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
Общо: 30 2
Исторически факултет
97. 2.2. История и археология Средновековна обща история (Религиозни движения и ереси в Латинския Запад ХІ – ХІV век) 1
98. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1
Общо: 2
Факултет по класически и нови филологии
99. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
100. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култури) 1
101. 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език и култура) 1
102. 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
103. 2.1. Филология Романски езици (Стилистика – испански език) 1
104. 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология – съвременен португалски език) 1
105. 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология – съвременен португалски език) 1
106. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
107. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1 1
108. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
109. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
110. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Казахска литература и култура) 1 1
111. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература XX – XXI в.) 1
112. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX – XXI в.) 1
113. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XVIII – XXI в.) 1
114. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI – XVII в.) 1
115. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) с обучение на английски език 1
116. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
Общо: 18 4
Факултет по славянски филологии
117. 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1
118. 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20. век) 1
119. 2.1. Филология Фолклористика (Антропология и фолклор на българите) 1
120. 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
121. 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
122. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
123. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
124. 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език ) 1
125. 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
126. 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 1
127. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка (Западноевропейска литература) 2
128. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1
129. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
130. 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1
131. 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
132. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език 1
133. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по литература 2 1
Общо: 18 2
Факултет по журналистика и масова комуникация
134. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Балканите в медиите) 1
135. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Визуална комуникация 2
136. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Връзки с обществеността) 1
137. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Вътрешнополитическа журналистика) 1
138. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Електронни медии) 1
139. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Емпирични изследвания в комуникацията) 1
140. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Изграждане на имидж) 1
141. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (История на рекламата) 1
142. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Карикатурата в медиите) 1
143. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Компютърноопосредствана комуникация) 1
144. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Култура и медии) 1
145. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Манипулации в комуникацията) 2
146. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Масова култура) 1
147. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен дизайн и комуникация) 2
148. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен език и стил) 1
149. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медии и социални конфликти) 1
150. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийна музика) 1
151. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Международна журналистика) 1
152. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Научни медии и комуникации) 1
153. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Психология на комуникацията) 1
154. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Радио и телевизия) 1
155. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Редактиране) 1
156. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Спортна журналистика) 1
157. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Съвременна българска журналистика) 1
158. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Телевизионна журналистика) 2
159. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Теория на журналистиката и медиите) 1
160. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Типология и комуникация на книгата) 1
161. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Убеждаваща комуникация) 1
162. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Управление на репутационни кризи) 1
Общо: 33
Юридически факултет
163. 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 1 1
164. 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
165. 3.6. Право Информационно право 1
166. 3.6. Право Правна информатика 1
167. 3.6. Право Римско частно право 1
168. 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1
169. 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1
170. 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1
171. 3.6. Право Международно публично право 1 1
172. 3.6. Право Международно частно право 1 1
173. 3.6. Право Административно право и административен процес 1 1
174. 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
Общо: 11 7
Факултет по педагогика
175. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1 1
176. 3.4. Социални дейности Социални дейности (Ценностни основи на социалната работа) 1
177. 3.4. Социални дейности Социални дейности (Комуникативни и поведенчески стратегии) 1
Общо: 2 2
Факултет по науки за образованието и изкуствата
178. 1.2. Педагогика Специална педагогика 2
179. 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 2
180. 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
181. 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
182. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
183. 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
184. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика 2
185. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
186. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
187. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство 2 1
Общо: 12 5

 

Общо: 210 51

 

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.

 

Шифър Професионално направление Докторска програма Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
Философски факултет
1. 3.3. Политически науки Публична администрация 3 2
Факултет по класически и нови филологии
2. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1 1
3. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
4. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) с обучение на английски език 1
5. 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
Факултет по славянски филологии
6. 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
7. 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
8. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХVІІІ) 1
9. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ) 1
10. 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХХ) 1
11. 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература на ХХІ) 1
Юридически факултет
12. 3.6. Право Международно публично право 1
13. 3.3. Политически науки Международни отношения 1
Факултет по науки за образованието и изкуствата
14. 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 4
15. 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 6
16. 1.2. Педагогика Медийна педагогика с обучение на английски език 4
17. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика с обучение на английски език 2
18. 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език 1

 

Общо: 30 7

 

 

Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски програми:

Шифър Област на висше образование Шифър Професионално направление Докторска програма Форма на обучение
редовно задочно
Медицински факултет
4. Природни науки, математика и информатика 4.1. Физически науки
Биофизика 2
4.3. Биологически науки
Биохимия 1
Молекулярна биология 1
7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина
Анестезиология и интензивно лечение 3
Гастроентерология 1
Ендокринология 1
Имунология 1
Кардиология 1
Клинична фармакология и терапия 1
Нефрология 2
Нуклеарна медицина 1
Обща хирургия 1
Ревматология 2
Сърдечно-съдова хирургия 1
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 1
Факултет по дентална медицина
7. Здравеопазване и спорт 7.2. Дентална медицина
Терапевтична дентална медицина 1
Фармацевтичен факултет
4. Природни науки, математика и информатика 4.2. Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 1
7. Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация
Токсикология 1
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 1
Факултет по обществено здраве
7. Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено здраве
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 1 4

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. заявление за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет);
  2. европейски формат автобиография;
  3. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
  4. копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
  5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34 64; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева, тел. 02/9432 579.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова