Конкурси за прием и обучение на докторанти [Държавен вестник – брой: 32, 16.04.2019 г.]

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет по научна специалност „Имунология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Кандидатите подават следните документи:

 1. заявление до директора за участие в конкурса;
 2. автобиография (европейски образец със снимка);
 3. нотариално заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението  към нея;
 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. документ за трудов стаж, ако има такъв;
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. списък на публикациите, ако има такива;
 9. сертификат или  диплома за владеене на чужди езици;
 10. две  снимки;
 11. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област.

Документи се подават в УНОМД на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26,  тел. за справка: 02/846-83-07.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: