Наука 

Конкурси за прием на докторанти [държавен вестник – брой: 83, 09.10.2018 г.]

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2018/2019 г. – държавна поръчка, в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми: „Оперно-симфонично дирижиране“ – една; „Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“; „Композиция“ – една, към катедра „Композиция“; „Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене“; „Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“; „Обой“ – една, „Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.


Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. съгласно РМС № 341 от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми):

 

Област на висше образование, професионално направление и докторски програмиБрой и форми на  обучение
бр. редовнобр. задочно
Проф. направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
1.Към Архитектурен факултет
Теория и история на архитектурата2
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли  (Към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.)  (Към катедра „Жилищни сгради“ – 2 бр.) (Към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.)6
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн2
Териториално, ландшафтно устройство и градоуст ройство2
2.Към Строителен факултет
Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции  и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани  конструкции; стоманени и комбинирани мостове) (Към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – 2 бр. редовна и 1 бр. задочна форма)21
Строителни материали и изделия и технология на производството им21
Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика  (Към катедра „Строителна механика“ по Строителна механика)21
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)2
Технология и механизация на строителното производство11
Организация и управление на производството (строителство)31
3.Към Факултет по транспортно строителство
Транспортни съоръжения11
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения11
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и  съоръжения22
Земна механика, фундиране и подземно строителство11
Земна и скална механика1
4.Към Хидротехнически факултет
Водоснабдяване и канализация2
Хидротехническо строителство2
Хидромелиоративно строителство1
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство2
Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика  (Към катедра „Техническа механика“ – 1 бр. редовно по Съпротивление на  материалите и 1 бр. редовно по Теоретична механика)2
5.Към Геодезически факултет
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи  (Към катедра „Висша геодезия“ – 1 бр.) (Към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.) (Към катедра „Приложна геодезия“ – 1 бр.)3
Картография и ГИС1
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти)1
Фотограметрия и дистанционни методи1
Общо:4510

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните  документи: 1. Заявление до ректора на УАСГ; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея; 4. Дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища, задължително преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 5. други документи, удостоверяващи техните  интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.  (таксата се заплаща в касата на счетоводството  на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на документи става в съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова  сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789,  зам.-декан по научноизследователската работа;  Хидротехнически  факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772 или 696, зам.-декан по научноизследователската работа; Строителен факултет – корпус Б, нова  сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372,  зам.-декан по научноизследователската работа; Факултет по транспортно строителство – корпус  Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45,  вътр. 421, зам.-декан по научноизследователската  работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, зам.-декан по научноизследователската работа.

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси за учебната 2018/2019 г. за прием на докторанти в редовна и задочна форма, платено обучение, в следните професионални направления: 3.8. Икономика по докторска програма „Финанси и банково дело“ – двама; 6.1. Растениевъдство по докторска програма „Растениевъдство“ – двама. За обучение в ОНС „Доктор“ могат да кандидатстват лица, които притежават българско гражданство; граждани на държави – членки на ЕС, или ЕИП, чужди граждани със статут на постоянно  пребиваващи или статут на бежанци, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и  със среден успех от дипломата не по-нисък от „Добър“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация относно необходимите документи за кандидатстване може  да се получи в ректората на ВУАРР – Пловдив,  бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360, и  на сайта: www.uard.bg.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts