Интервю с доц. д-р Асен Кожухаров, капитан първи ранг, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота.

Асен Кожухаров, доцент доктор на науките. Капитан първи ранг. ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Аз съм началник на катедра във ВВМУ. Научната ми дейност е свързана с военноморската история и историята на морското образование в България. Това предполага работа в архиви. Най-често ползвания архив в моята работа е ДВИА (Велико Търново), но достатъчно често работя в ДА-Варна, ЦДА – София. Резултатите от изследванията публикувам в научни списания или като монографии. Друг аспект на моята научна дейност са наукометричните изследвания на българските научни списания и учени, свързани предимно с хуманитаристиката. Преподавателската ми дейност е свързана с тези два аспекта: военна история и наукометрия/журналознание, като последното преподавам на докторантите и специализанти от ВВМУ.


РЕКЛАМА:

***

3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Какви са ми постиженията не е скромно да кажа. Нека го оценят колегите. Мога да кажа какви книги и статии съм обнародвал през последните десет години. А именно две монографии, два учебника и около 40 статии. Според мен това, което правя е полезно за по-доброто и по-коректно познаване на историята на българското морско образование.
Професията на изследовател е увлекателна и с това е казано всичко.

4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Професията на изследовател е увлекателна и с това е казано всичко.

5. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя върху Алманаха на възпитаниците на Морско училище за периода 2011-2021 г. Тази книга ще бъде издадена във връзка с празника на ВВМУ, доколкото то тази година навършва 140 години от своето основаване.

6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Проблемите са същите, както и при другите колеги. Те са много и могат да бъдат предмет на друго обширно интервю.

7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Отношението към публикационната дейност на учения и нейната отчетност. Това предполага по-висока наукометрична култура и по-задълбочени познания в сферата на журналознанието на българския научен елит.

8. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Знаете ли че първото свидетелство за висше военноморско образование в България е издадено през 1920 г. въпреки че Морско училище е станало висше училище през 1942 г.?

9. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Обичам балконските цветя.


Европейска нощ на учените 2022 г.: