Търсене
Close this search box.

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии


Направи дарение на училище!***

Проф. Маргенов
Проф. Маргенов

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Член-кореспондент дмн Светозар Маргенов. Професор съм в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ – БАН). Основните ми научни интереси са в областта на изчислителната математика, математическото моделиране, компютърните модели с голяма изчислителна сложност, паралелните алгоритми и суперкомпютърните приложения. В периода 2010 – 2018 г. бях директор на института. Ръководил съм редица успешни научни проекти, в т.ч. Център за върхови постижения по Суперкомпютърни приложения, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, както и 3 проекта финансирани по Рамковите програми на ЕК. В момента съм ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

ИИКТ – БАН е водещ национален научен център в областта на компютърните науки и информационните и комуникационни технологии. Дейността на института обхваща фундаментални и приложни изследвания, както и иновативни интердисциплинарни приложения. Тематиката на ИИКТ включва такива стратегически направления, като паралелни алгоритми, научни пресмятания, математически методи за обработка на сензорна информация, лингвистично моделиране и обработка на знания, информационни технологии в сигурността, грид и облачни технологии и приложения, моделиране и оптимизация; информационни процеси и системи за вземане на решения, интелигентни системи, вградени интелигентни технологии, комуникационни системи и услуги, йерархични системи. Институтът е лидер в Югоизточна Европа с над 15 години уникален опит в изграждането и устойчивата работа на електронна инфраструктура в рамките на мащабни национални, регионални и европейски проекти и инициативи.

Бихте ли представили проекта накратко?


Разбери повече за БГ Наука:

***

Ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво, включваща център за данни с капацитет над 3 PB, ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s, както и лаборатория за тримерна дигитализация, в т.ч. оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция. Научно-изследователската дейност на ЦВП е структурирана в следните научни проекти: НП1. Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги; НП2. Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси; НП3. Ефективни методи и алгоритми за Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и стохастични оптимизации; НП4. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, за приложения над големи данни; НП5. Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии; НП6. ИКТ подходи за моделиране и симулации на динамични процеси в индустрията и уеб базирани приложения, нови услуги и продукти; НП7. Математически модели и числени методи за процеси на пренос и свързани процеси свързани с мехатроника и биомедицински приложения; НП8. Иновативни пресмятания за анализ на последствията от климатичните промени; НП9. Математическо моделиране в лекарствения дизайн и биоинформатика; НП10. Уеб и безжични технологии на бъдещето, търсене в масиви от данни и моделиране с приложения; НП11. Концептуално моделиране и симулация на интелигентни екосистеми.

Кои са партньорите по проекта?

Водеща организация (координатор) е Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН. Консорциумът включва още Института по математика и информатика – БАН, Института по механика – БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Медицинския университет – София и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

С какво финансиране разполага и кой го осигурява?

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Какви дейности ще се извършват в отделните лаборатории?

В рамките на новия ЦВП ще бъде създадена интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване задачи с висока научна и обществена значимост. Центърът за иновативни пресмятания (HPC, Grid, Cloud) ще утвърди лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания. Изграждане на модерна лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ ще даде възможност за създаване и обработка на тримерни цифрови модели на реални обекти с висока резолюция. Ще бъде осигурено обучение и подкрепа за учени и специалисти от интердисциплинарни екипи за ефективно използване на електронната инфраструктура.

Каква ще бъде ползата за обществото от успешното реализиране на проекта?

Прякото въздействие на изследователския комплекс ЦВП по Информатика и ИКТ се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на включените в изследователската програма 11 научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България в условията на цифрова трансформация на обществото. Използването на най-съвременни електронни инфраструктури за научни изследвания се превръща в стандарт за качество на национално, регионално и европейско ниво. Екипът на центъра има опит в работата с малки и средни предприятия и може да осигури обучение и поддръжка за иновативни проекти, включващи науката и бизнеса. Също така, новият ЦВП ще създаде много добра основа за информационно осигуряване и на други изследователски инфраструктури, с някои от които вече са установени работни контакти.

Как оценявате работата на екипа си?

Компетентността на екипите на ЦВП по Информатика и ИКТ е на много високо професионално ниво. Тя включва научна компетентност, опит в управление на големи научни и инфраструктурни проекти, както и техническа компетентност осигуряваща развитието и устойчивата работа на новата електронна инфраструктура. Богат доказателствен материал за това беше представен в проектното предложение, включващ измерими индикатори, сертификати и много други документи. Внимателният подбор на екипа за организация и управление на проекта убедително доказва своите качества през изтеклите първи месеци от съвместната работа.

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

В България има млади хора, които проявяват интерес към занимание с наука в областта на Информатиката и ИКТ. Така например, в ИИКТ – БАН през последните години има устойчив интерес към конкурсите за обучение на докторанти. В същото време, не можем да бъдем удовлетворени от настоящия възрастов профил на учените и специалистите. Бихме желали да има още по-голям интерес към професионална научна реализация от младите хора в България и след като защитят дисертация.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Системата на научните изследвания е силно инерционна. Положителните промени изискват дълги години целенасочена работа. Необходими са устойчиви решения. Така например, мерките за подпомагане на докторанти, млади учени и постдокторанти са важни, но не са достатъчни. За младите хора, които биха се посветили на научна работа, е важно да виждат дългосрочна перспектива за кариерно развитие и реализация. Това е предизвикателство за целия сектор.

Повече за проекта можете да прочетете тук.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.