Гл. ас. д-р инж. Яна Кънчева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Яна Кънчева е на 36 години, строителен инженер и е доктор по строителни материали. Тя е главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Нейното поле на изява е оценката на екологичния отпечатък за строителството и, по-специално, на строителните продукти.

Свободното време обича да прекарва със семейството си, обикновено в пътувания сред природата.

Роля в проекта

В центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, тя е изследовател от екипа на Строителния факултет, като по-специално се занимава с методи за идентификация на опасни компоненти в строителните отпадъци, извършва анализ и оценка на жизнения цикъл на технологиите за рециклиране на строителните отпадъци и на разработваните материали.

Интересни факти


РЕКЛАМА:

***

При строителните дейности на площадките до 15% от доставените материали могат да се превърнат в отпадъци още преди да са били вложени в строителството. 

Строителството потребява около половината от всички новодобити невъзобновяеми ресурси.

Настояща работа

В момента тя работи върху анализ на факторите, които могат да доведат до токсичност в строителните отпадъци, което е важен компонент от безопасността на технологиите на рециклиране и на новите материали, а също така е използвано и за охарактеризиране на строителните отпадъци.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: