Гл. ас. д-р инж. Боян Петров ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Боян Петров е строителен инженер и главен асистент в УАСГ. Той се занимава предимно с преподавателска и изследователска дейност, като основният му фокус в момента е  участието му като изследовател в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Неговите хобита са много, но времето му – сравнително малко. Все пак когато го има, обича да кара каяк, да плува, да катери, също така обича туризма и алпинизма, като е отворен и за нови подобни предизвикателства.

Включване в проекта

Инж. Петров споделя, че се е включил в проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ без да е особено запознат в какво точно се забърква, макар преди това да е участвал и в други проекти. Но този се оказва значително по-голям проект от всички предишни, а и доста по-интересен.  

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

Самата специалност материалознание представлява достатъчен интерес за него тъй като тя изследва материалите, от които ние строим на практика всички сгради около нас.

Понастоящем той работи по използването на рециклирани добавъчни материали в бетоните. Тази технология дава възможност част от добавъчния материал да се замени с рециклиран и това да доведе до по-малко отпадъци и до по-малко кариери. Това от своя страна ще има по-благоприятно въздействие за екологията, като същевременно може да доведе и до икономия на средства. Реално по този начин се използва нещо, което иначе би било отпадък. Веднъж се икономисва защото не се депонира и втори път – защото се оползотворява отново.

Интересен факт

След водата, Бетонът е най-използваният строителен материал въобще в света. И всъщност ако успеем да заменим само една малка част от добавъчния материал с рециклиран добавъчен материал, ние ще постигнем много голям ефект точно поради  обстоятелството – че е толкова много използван.

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: