Експлоатация на странични продукти от ароматни растения за разработване на нови козметични продукти и хранителни добавки

Предмет на проекта

Проектът „EXANDAS“ има за цел да прилага нови и съвременни технологии в областта на химията на природните продукти, за да се използва пълноценно и ефикасно терапевтичният потенциал на лекарствените и ароматни отпадъци и вторични продукти. 

Очаква се да се създадат нови възможности за генериране на иновативни продукти с висока добавена стойност в областта на козметичните продукти и хранителните добавки, а настоящите екологични предизвикателства – да бъдат решени. 

Крайъгълният камък на проекта „EXANDAS“ е разработването на нови процеси, базирани на екологични технологии за ефективно извличане, пречистване и трансформация на активни съставки, както и пълната химическа характеристика и биологична оценка на произведените екстракти и чисти съединения, които могат да бъдат комерсиално експлоатирани. Оптимизирането и мащабирането на тези процедури, както и формулирането с използване на нововъзникващи технологии ще доведе до разработването на нови крайни продукти.

Разнообразна група от експерти, лидери в техните научни и технологични области, състояща се от шест академични групи и шест малки и средни предприятия партньори от четири държави-членки на ЕС и три трети страни, ще обединят усилията си и ще обменят ноу-хау чрез разширена схема за напредък на научните изследвания и иновациите. 


РЕКЛАМА:

***

Ще се използва опита на академичните партньори в областта на фитохимията и химията на природните продукти, както и практическия опит на малките и средни предприятия в мащабна обработка на растителен материал и разработване на иновативни крайни продукти, трансфер на научни знания, най-добри практики и ноу-хау, ще се провеждат обучения, курсове и семинари.

Като цяло изпълнението на проекта „EXANDAS“ се стреми да развие успешен и устойчив модел на международно и междусекторно сътрудничество, който ще допринесе за иновационния потенциал на Европа за най-ефективно използване на природните ресурси и за разработването на нови козметични продукти и хранителни добавки.

 

Програма

H2020-EU.1.3.3. – Стимулиране на иновациите чрез кръстосана фертилизация на знанието

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: