Доц д-р Недко Димитров от ЦК „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Доц д-р Недко Димитров е капитан първи ранг в Висше военнорско училище във Варна и декан на Навигационния факултет. Неговото поле на изява е в областта на националната сигурност, като дълги години е работил в областта на защитата на критичната инфраструктура, което е и темата на неговата дисертация.

Роля в проекта

Той участва в екипа за управление на центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ като експерт по технически науки, още от самото му начало, започнало преди повече от три години. Екипът му има ясна визия за това какво предстои по проекта през останалите две години и какво още трябва да се направи по него.


РЕКЛАМА:

***

Проектът е пряко свързан с националната сигурност, тъй като оценките на риска, които се планира да се извършват в този център са неразривно свързани със сигурността. Оценката на риска се явява един от основните моменти при изграждането на системите за сигурност и при оценка на тяхната ефективност.

През последната година и половина той работи основно върху създаването на методика за оценка на риска, което е едно добро начало, даващо възможност методически да се постави работата на Работния пакет на центъра в правилна посока.

Интересен факт

Миналата година екипът му от университета подава доклад самооценка към Националната агенция за оценяване и акредитация и получават разрешение за обучение в професионално направление Национална сигурност. 

Настояща работа

Капитан Недко Димитров е участвал в създаването на плановете за кризисни ситуации в област Варна. Така че училището разполага вече с всички тези планове и сега предстои въвеждане на събраната база данни в системата, за да може да се направи оценка на ефективността на плановете с възможност за проиграване на различни сценарии.

Приложение

Всичко това ще бъде от полза и в помощ на областната администрация и община Варна, които са основният потребител на техните резултати.

Участието на екипа в проект Изграждане и развитие на център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ им дава възможност да интегрират дейностите, изпълнявани по проекта в учебните програми по магистърската и бакалавърска програма, по която вече имат разрешение да провеждат обучение. Така че това се явява още една област, в която проектът намира реализация и още една област, в която те го използват за техните цели, свързани с обучението и квалификацията във Висшето военноморско училище.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/