Доц. Петя Орозова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Петя Орозова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Петя Орозова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Петя Орозова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“


Направи дарение на училище!***

 

Доц. Петя Орозова е бактериолог, ръководител на акредитираната по БДС ISO EN 17025:2018 лаборатория за изпитване „Аквакултури и болести по водни животни и пчели“ на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт и е изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Нейната област са болестите по рибите и по-специално бактериалните болести. Работата ѝ е свързана с идентификация и диагностика на бактериални патогени по риби, ракообразни и двучерупчести мекотели.

Свободното си време прекарва в четене на книги, пътуване, туризъм, а хобито ѝ са  готварството и градинарството.

Интересен факт

Лавракът (морски вълк) разполага с 27 000 вкусови рецептори за разлика от човека, който има само 7000.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Роля в проекта

В център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  тя е координатор за ветеринарномедицинския институт.  До момента по този проект  в института е пристигнала съвременна техника на стойност 800 000 лева.

Темата, по която работи, е свързана с проучване на видовото разнообразие на патогенните представители от родовете Vibrio и Aeromonas в нашите морски, лиманни, речни и питейни води. Род  Vibrio се състои от над 140 вида вибриони и голяма част от тях са патогенни както за човека, така и за рибите, двучерупчестите мекотели и ракообразните. Повечето от 14-те описани вида в род Aeromonas са свързани със заболявания при човека и са широко разпространени в сладки и солени води.

Приложение и ползи

Според Световната здравна организация (СЗО), „изменението на климата и глобалното затопляне“ са най-големите предизвикателства пред човечеството през двадесет и първи век. Повърхността на световния океан днес се затопля с около 24 % по-бързо, отколкото преди няколко десетилетия и тази скорост вероятно ще се увеличава в бъдеще.

 Глобалното затопляне пряко влияе върху намножаването, оцеляването и разпространението на патогените и техните вектори. Свързаните с глобалното затопляне промени в епидемиологията на много заболявания се обуславят от промени в екосистемите, чувствителността на населението и повишената експозиция на съответните причинители. Всичко това прави значимо проучването на разпространението във води на патогенните представители от род Vibrio и Aeromonas. Всички изолати, които се идентифицират и характеризират  по време на работата по този проект, ще бъдат секвенирани и включени в генната банка на персистиращите патогени в страната.

Очаквания за бъдещето

При всички положения получените резултати ще бъдат интересни и ще имат приложна стойност. Никой не може да каже какво ще се случи след по-дълъг период от време, особено днес, но надеждите са, че със съвременната апаратура, получена по проекта, ще могат да се разработват още много научни проекти, съвместно с водещи институти  и организации от цял свят. От друга страна, апаратурата, получена по проекта дава възможност за бърза и точна диагностика на редица зоонози.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.