[АУДИО] Персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е близо 23,7 млн. лв., от които малко над 20 млн. лв. европейско и над 3,5 лмн. лв. национално съфинансиране.

Повече за проекта тук: https://nauka.bg/medicinski-universit…

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020