Търсене
Close this search box.

Затлъстяването в България и стратегии за подобряване на храненето

Затлъстяването в България и стратегии за подобряване на храненето

Затлъстяването в България и стратегии за подобряване на храненето

Затлъстяването в България и стратегии за подобряване на храненето


Направи дарение на училище!***

 

Затлъстяването е комплексно многофакторно заболяване и в европейския регион на Световната здравна организация почти 60% от хората са със затлъстяване. Едно от всеки три деца в училищна възраст е с наднормено тегло или затлъстяване. А именно наднорменото тегло и затлъстяването са сред водещите причини за инвалидност и смъртност. 

В някои страни затлъстяването може да измести дори тютюнопушенето, като основен рисков фактор за рак през следващите десетилетия.
По време на пандемията covid-19 хората с наднормено тегло бяха засегнати в по-голяма степен и много от тях са били с повишен риск от приемане в интензивно отделение и смърт.

В България се увеличава делът на хората над 65-годишна възраст, като през 2021 г. то е достигнало 21.7% от населението, докато средната продължителност на живота у нас е 73.6 г. и е доста по-ниска от тази в ЕС – 80.1 г. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Болестите на органите на кръвообращението са водеща причина за смъртност (60-64%), следвани от злокачествените (15-17%), а ние сме страна с най-висок стандартизиран процент на обща смъртност в ЕС – над 60% от населението на възраст над 20 г. са с недостатъчна физическа активност. Притеснително при нас е също и това, че 10% от децата между 10 и 19 г. не упражняват никаква физическа активност. Децата от 5 до 19 г. със свръхтегло са 32% и със затлъстяване 12.8%; а при възрастните (17 – 75+ г.) със свръхтегло са 54.7% и със затлъстяване 21.4%.

Значителен е делът на децата от 1 до 5 г., с възможен риск от свръх тегло – между 15 и 17%. С тях има смисъл да се работи много активно и да се организират кампании, защото много лесно могат да преминат в застрашената група със затлъстяване и съответно проблеми в по-нататъшните етапи от живота им.

Децата между 5 и 19 г. също са рискова група за свръхтегло и затлъстяване. При тях с общо наднормено тегло са 32%, а със затлъстяване – 12.8%. С най-висок дял на затлъстяване са момчетата на възраст от 5 до 9 г. (18.6%) и момичетата на възраст от 10 до 13 г. (16.1%). Като при тази възрастова група се наблюдава неблагоприятна тенденция към леко нарастване с времето според данните докъм 2020 г.

 

Що се отнася до населението в активна възраст (между 19 и 74 г.), където свръхтеглото е 33%, тук поне се наблюдава тенденция за намаляване с 1.3% при съпоставка на данните от 2020 г. спрямо тези от 2014 г. Сред тях честотата на затлъстяване при мъжете е 23.2%, а при жените ок. 20.0%, като преобладава леката първа степен на затлъстяване.

Затлъстяването се увеличава значително с възрастта. Най-висока честота се наблюдава при двата пола във възрастта 60-74 г., когато са най-изразени и всички останали хронични заболявания, от тях 30.8% от мъжете са със затлъстяване и 29.3% от жените. Но и при тази възрастова група наблюдаваме намаляване на честотата на затлъстяване с 1.9% в последните години, което е изразено най-много при мъжете на възраст над 75 г., според данните при тях спадът между 2014 и 2020 г. е с 9.2%. 

Сред националните стратегически документи за общественото здраве и превенция на болести на първо място са Националната здравна стратегия и Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (тъй като именно от зачеването до втората година на детето е периодът, в който може да се случи т. нар. метаболитно програмиране).

На лице е и Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, чийто първи етап беше 2014 – 2020 г., а вторият – 2021 – 2025 г. Като в единия от двата големи модула на програмата е залегнала целта да се подобри здравното състояние на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и дългосрочни последствия за здравето от най-често срещаните хронични заболявания.

Другият модул на програмата е свързан с редукция на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска. Това са поведенческите фактори (употреба на тютюневи изделия, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност), биологичните (наднормено тегло, затлъстяване, хипертония), психосоциалните и тези на околната среда.

Стратегиите и мерките за реализиране на целите на тези програми включват повишаване на нивото на информираност – обучение и включване на населението в различни дейности. Също така изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа у медицинските и немедицинските специалисти; включване на обществените структури и общности в дейности; мониторинг и оценка; както и поддържане на ефективно международно сътрудничество по тези програми с Европейската комисия, СЗО и други организации.

Най-приоритетната област на действие по отношение на храненето сега е мултисекторното сътрудничество за насърчаване на здравословно хранене и начин на живот. Това включва увеличаване на наличността и достъпността на здравословни храни; реформулиране на храните с цел намаляване съдържанието на наситени мазнини, свободни захари и сол; подобряване на информираността на потребителите чрез етикетиране на храните и разработване на система от хранителни профили, както и чрез фискални мерки и субсидии; насърчаване на здравословно хранене и физическа активност в различни организирани колективи; и осигуряване на достъп до качествено пространство за спорт.

Текст: Радослав Тодоров
Източник: Проф. д-р Веселка Дулева
Международна медийна конференция (30.05.2023 г.):
“Науката в действие: Преосмисляне на фактите за намаляване вредата от рисковите фактори”
Изображения: canva.com

Още подобни статии можете да прочетете в новия Брой 170 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.