Защо едни и същи мутации действат различно на различни хора

111207152310-large.jpg

Болшинството от генетични изменения (шизофрения или рак на гърдата например) имат различен ефект в различните хора. Освен това индивид  носещ определена мутация може да развие заболяване, докато друг носещ същата мутация може да не развие заболяване. Това е вярно дори и при сравняване на едно яйчни близнаци, които имат идентичен геном. Но защо една и съща мутация действа различно в различните индивиди?

От началото на 20-ти век се изследва ролята на генетичната вариебилност (мутациите) и средата (консумация, навици, начин на живот и т.н.) имат върху развитието на заболявания. Алехандро Бурга (Alejandro Burga) автор на статията казва – „През последното десетилетие  чрез изследване на много прости организми като бактерии сме научили че генната експресия – степента до която един ген е включен или не – варира много при различните индивиди, дори и при липса на  генетични и  свойствени на средата различия. Две клетки не са напълно еднакви и понякога произхода на различията между тях е случаен или стокастичен (недетерминистичен). Резултатите от изследването ни показват, че този тип вариране може да има важно влияние върху фенотипа на животните, както и че неговото измерване може да помогне да се предвидят промените  при развитие на анормален  фенотип като при заболяване.”

http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: